Archief voor fietsstraat

Van fietsstraten en regelneven.

Posted in Persweeën., Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , on 31/10/2015 by Pär Ongeluck

Amper een maand na de inrichting van de Budastraat als fietsstraat is het al duidelijk dat het initiatief niets meer is dan een schaamlapje voor het falend fietsbeleid van dit en vroegere stadsbesturen. Het is ook illustratief voor het totaal gebrek aan visie op mobiliteit in de stad, zoals ik al aangaf in ‘De fietsende Buda’ (1).

Via Het Laatste Nieuws liet het groene gemeenteraadslid, Matti Vandemaele, weten dat drie op de vier automobilisten de fietsers in de Budastraat voorbijsteken (2). Zijn partij – blijkbaar is de personencultus Groen ook niet vreemd meer – stelde dat maandagmorgen tussen 7.30 en 8.30 uur vast. Voorbijsteken in een fietsstraat is verboden want fietsers hebben er voorrang, zo weet Matti. Over hoe veel of weinig gevallen het gaat is niet duidelijk. Matti vermeldt het niet en de slaafse scribent (LPS) vraagt het hem niet. Drie op vier klinkt ook veel dramatischer dan 17 op 23. Drie op vier is massaal veel. Ook als het totaal aantal vaststellingen eerder gering is, klinkt drie op vier als huiveringwekkend veel. En dat is precies de angstboodschap die groene Matti via de bereidwillige journalist wil overbrengen. Op zijn minst bedenkelijk.

Groene Matti zou echter groene Matti niet zijn als hij ook niet meteen oplossingen suggereerde: de fietsstraat blijft dode letter omdat de meeste mensen er zich niet bewust van zijn. De stad moet beter informeren, terwijl de politie overtreders moet waarschuwen en bestraffenWaarop schepen van mobiliteit, Axel Weydts, meteen, als door een wesp gestoken, reageert met: het is geen dode letter. Ik hoor nu al dat het fietsgebruik toeneemt in de Budastraat en de snelheid van verkeer afneemt. De politie houdt in de mate van het mogelijke een oogje in het zeil. Ik geef toe dat te veel mensen van het bestaan de fietsstraat in de Budastraat niets afweten. We informeren daarom in de stadskrant van november. Naast de kwestie maar dat zijn we van Weydts wel gewoon. Weydts vertelt de schrijvende reporter niet hoe hij heeft vastgesteld dat er nu meer fietsers in de Budastraat zijn dan een maand geleden, hoe veel meer dat er zijn, hoe en wanneer die tellingen gebeuren of welke de oorspronkelijke snelheid van de auto’s in de Budastraat was en hoeveel die nu bedraagt. Eigenlijk zegt Weydts niets, verkoopt hij lucht. En de journalist vraagt niets. Toch puurt de gazettenman er een artikel voor zijn krant uit. De perfecte illustratie van de modus vivendi tussen de plaatselijke politiek en journalistiek: als jij geen lastige vragen stelt, zorg ik voor kopij en dus brood op de plank.

Matti Vandemaele deed een vaststelling – het concept fietsstraat wordt in Kortrijk door de automobilisten niet gerespecteerd – en Axel Weydts negeert die vaststelling volkomen, ja, ontkent zelfs de realiteit. Geen van beide heerschappen lijkt in staat te zijn om de enig mogelijke conclusie te trekken: het concept Budastraat-fietsstraat deugt niet. Als je (als beleidsverantwoordelijke) vaststelt dat een maatregel niet wordt opgevolgd – in dit geval dus de inrichting van de Budastraat als fietsstraat – moet je de ballen aan je lijf hebben om die maatregel fundamenteel in vraag te stellen. Het ontbreekt Weydts duidelijk aan die ballen want hij ontkent de vaststellingen van Vandemaele gewoon. Weydts is ziende blind, vlucht voor de realiteit. Rabiaat fietsfetisjist Vandemaele van zijn kant is door zijn krampachtig vastklampen aan het concept fietsstraat ook niet in staat om in te zien dat de Budastraat, in de huidige mobiliteitsvisie, gewoon niet geschikt is. Ook Vandemaele is blind voor de realiteit.

Vandemaele en Weydts hebben nog wel meer gemeen dan je op het eerste zicht zou denken. Alhoewel, nee, dat is niet helemaal juist: zelfs op het eerste zicht hebben ze wel een en ander gemeen. In hun oplossingen verwijzen ze bvb. allebei naar ‘beter informeren’. Weydts ging er bij de opening van de Budastraat als fietsstraat prat op dat alles perfect aangekondigd was met borden en schilderingen op de straat. Voor de ordehandhaving verwacht hij dan weer alle heil van de politie ‘die een oogje in het zeil houdt’. Vandemaele is explicieter in zijn voorstellen: hij vindt niet alleen dat er meer en beter moet geïnformeerd worden, hij verwacht ook alle heil van een repressief optreden van de politie: waarschuwen en beboeten. In feite willen ze allebei hetzelfde: informeren en repressie. Dat laatste – die voorliefde van twee, min of meer democratisch verkozenen, voor repressief optreden om een bepaald gedrag af te dwingen – maakt duidelijk hoe zij met macht omgaan en is vanuit democratisch oogpunt ronduit beangstigend. Geen van beiden wil of kan inzien dat het werkelijke probleem is dat de Budastraat als fietsstraat in beginsel al totaal ongeschikt is. Ik heb dat in ‘De fietsende Buda’ al eens uiteengezet maar ten behoeve van Weydts, Vandemaele en de luie lezer vat ik het hier nog eens samen:

  • een fietsstraat kan enkel in een gebied waar de verblijfsfunctie dominant is. In de Budastraat is die verblijfsfunctie helemaal niet dominant, is een fietsstraat dus per definitie onmogelijk en zelfs ongewenst. Toch bombardeert de stad Kortrijk de Budastraat tot fietsstraat…. Omdat Kortrijk in de gedroomde leefwereld van onze politici nu eenmaal fietsstad moet zijn.
  • Uit de verkeerscirculatie (of het verkeerscirculatieplan) moet blijken dat doorgaand autoverkeer (zonder herkomst/bestemming in de straat) maximaal wordt geweerd. Het is NOOIT de bedoeling van dit stadsbestuur geweest om doorgaand autoverkeer in de Budastraat te weren.
  • bij een fietsstraat is het de bedoeling dat er enkel plaatselijk vrachtverkeer circuleert. De Budastraat is in de huidige verkeerssituatie niets meer dan een uitvalsweg of een doorgangsroute. Ook voor vrachtverkeer.

Voor wie denkt dat ik het bovenstaande uit mijn duim zuig, verwijs ik naar de site van Mobiel Vlaanderen (3)

(1) https://perongeluck.wordpress.com/2015/07/29/de-fietsende-buda/

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/drie-op-vier-automobilisten-steken-fietsers-voorbij-a2505118/

(3) http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst3.pdf

Advertenties

De fietsende Buda.

Posted in De Waan van de Dag, Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , , , on 29/07/2015 by Pär Ongeluck

Vanaf eind september krijgt de Budastraat de twijfelachtige eer om zich de eerste fietsstraat van Kortrijk te mogen noemen. Hoezo, de eerste fietsstraat? Had toenmalig schepen van Immobiliteit, Marc Lemaitre, vorig jaar (in november) al niet aangekondigd dat een stukje van de Lode de Boningelaan de eerste fietsstraat van Kortrijk zou worden? (1) Of was dat maar om te lachen? In ieder geval: na intens overleg met alle betrokken partijen in ‘Kortrijk Zwijgt’ besliste de nieuwe schepen van Stilstand, Axel Weydts, dat de 200 meter lange Budastraat de eerste fietsstraat wordt (2).

Een fietsstraat is volgens Mobiel Vlaanderen ‘een straat binnen een verblijfsgebied, die functioneert als belangrijke fietsverbinding en die door vormgeving en inrichting als zodanig herkenbaar is. Het autoverkeer kan beperkt aanwezig zijn, maar is duidelijk ondergeschikt aan het fietsverkeer’. Niet dat er geen auto’s mogen rijden maar ze mogen de fietsers niet inhalen. Eigenlijk is een fietsstraat een fietssuggestiestrook over de hele (of halve breedte) van de weg. Een beetje mossel noch vis. Zoals het hele immobiliteitsbeleid van deze stad. Om niemand echt tegen zich in het harnas te jagen worden uiteindelijk geen keuzes ten gronde gemaakt en komt men op de proppen met halfslachtige beschikkingen die al te vaak meer problemen veroorzaken dan ze oplossen. Voor echte fietspaden is er in het centrum van Kortrijk gewoon geen plaats. Omdat het stadsbestuur, in weerwil van de populistische slogan ‘Kortrijk fietsstad’, de politieke wil en de centen niet heeft om echte fietspaden aan te leggen en omdat het stadsbestuur de middenstand en de autorijdende koopzuchtige dagjesmensen niet durft en wil voor het hoofd te stoten. En dus wordt de Budastraat met veel bombarie als de eerste fietsstraat aangekondigd. Volgens Het Laatste Nieuws liet Weydts zich voor die fietsstraat zelfs door Groen inspireren. Alsof ieder idee van Groen meteen ook een goed idee is …

Zoals uit de definitie van Mobiel Vlaanderen al blijkt, zou het om een straat binnen een verblijfsgebied moeten gaan. Of de Budastraat een echt verblijfsgebied is, durf ik te betwijfelen. Mobiel Vlaanderen weet verder nog dat een fietsstraat een onderdeel van een bovenlokale of een lokale functionele fietsroute is; kan ook een straat met druk fietsverkeer zijn (bv. schoolomgeving waar het autoverkeer wordt geweerd). De Budastraat maakt helemaal geen deel uit van een lokale of bovenlokale functionele fietsroute! De Budastraat als fietsstraat inrichten is een getto creëren waar fietsers voor 250 meter de baas zijn en daarvoor en daarna weer overgeleverd zijn aan de auto. De Budastraat tot fietsstraat bombarderen getuigt dan ook niet van veel inzicht. Een echt fietsbeleid zou van het hele centrum een fietsstraat maken. Of, nog beter, zoals in Mechelen, het centrum autoluw maken.

‐ In een bebouwde omgeving waar de verblijfsfunctie dominant is. Is dat zo in de Budastraat? Ik dacht het niet.

‐ Uit de verkeerscirculatie (of het verkeerscirculatieplan) moet blijken dat doorgaand autoverkeer (zonder herkomst/bestemming in de straat) maximaal wordt geweerd; sluipverkeer is niet compatibel met het concept van de fietsstraat. Ik denk niet dat het de bedoeling van het stadsbestuur is om doorgaand autoverkeer zo veel mogelijk te weren; sommige plaatselijke middenstanders voelen het echter wel zo aan en schreeuwen moord en brand.

Streefdoel is dat de fietsers in aantal groter zijn dan de gemotoriseerde weggebruikers, met aandacht voor volgende principes:  

– De geloofwaardigheid van het concept hangt af van het aantal fietsers dat in spitsuur of gedurende de dag gebruik maakt van de fietsstraat, waarbij er rekening dient gehouden dat het aantal fietsers na de invoering van de fietsstraat nog kan stijgen. 

Enkel plaatselijk vrachtverkeer (herkomst/bestemming in de straat); geen bediening van winkelcentra of grootdistributie. 

Op basis van al het bovenstaande mag wel duidelijk zijn dat de Budastraat als fietsstraat eigenlijk totaal ongeschikt is; de verblijfsfunctie is niet dominant, het verkeer dat er rijdt is voornamelijk doorgaand autoverkeer, de fietsers zijn er zeker niet in de meerderheid en het vrachtverkeer is zeker niet allemaal bestemd voor levering in de straat zelf. Waarom wil het stadsbestuur dan mordicus van de Budastraat een fietsstraat maken? Simpel: omdat Kortrijk een fietsstad is; enfin, toch in de natte dromen van sommige leden van het stadsbestuur; omdat sommige politici hun dromen voor werkelijkheid houden. Uiteindelijk omdat het beleid (van deze stad) gedicteerd wordt door de waan van de dag. Politiek is al lang verworden tot dagjespolitiek. Budastraat-fietsstraat getuigt vooral van populisme, niet van visie.

(1) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141118_01382900

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/fietsstraat-zaait-tweedracht-a2397928/

(3) http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst3.pdf