Archief voor CD&V

CD&V beschuldigt stadscoalitie van plagiaat.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , , on 23/01/2015 by Pär Ongeluck

Naar aanleiding van de bekendmaking van de plannen die de stadscoalitie met de Blekerijsite heeft, verspreidde oppositiepartij CD&V deze morgen een persmededeling. De partij verwijt daarin het huidige stadsbestuur o.a. een totaal gebrek aan visie op wonen in de stad en bovendien carte blanche te geven aan de projectontwikkelaars.

“Twee grote glazen gedraaide torens op zijn ‘Gurken –Londens’ passen misschien in de skyline van Dubai of Manhattan, maar niet in Kortrijk. Wie dit allemaal gaat bewonen is niet meteen het probleem van het stadsbestuur, maar het toekomstig uitzicht van de stad en de Leieboorden is wél hun verantwoordelijkheid”, betoogt Van Hoenacker.

“Het zou natuurlijk anders geweest zijn als Wij nog aan de macht waren geweest”, vult Stefaan De Clerck aan. “Helaas echter voor de stadscoalitie heb Ik een onaanvechtbaar wettelijk patent op megalomane projecten die de burger handenvol geld kosten. Wat nu in Kortrijk op die Blekerijsite gebeurt is dan ook ongehoord. Daarom sleur Ik het voltallige stadsbestuur voor de rechtbank wegens plagiaat. Alleen Ik mag zo’n projecten in Kortrijk uitvoeren!”

Advertenties

De Clerck krijgt Nobelprijs!

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , , on 13/12/2013 by Pär Ongeluck

Kortrijk – eigen berichtgeving

Niet James Rothman, Randy Schekman en de in Duitsland geboren Thomas Südhof, krijgen dit jaar, zoals eerder aangekondigd, de Nobelprijs voor Geneeskunde, maar Kortrijkenaar Stefaan De Clerck. Dat heeft het Nobelcomité vandaag bekendgemaakt.

Nu Hij eindelijk verlost was van Zijn loodzware politieke verantwoordelijkheden en Hij Zijn inkomen verzekerd wist door een niet al te inspannend postje als voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom, had Stefaan De Clerck eindelijk weer tijd voor zijn geheime passie: menselijke genetica. Die hobby heeft Hem, gezien de toekenning van de Nobelprijs voor Geneeskunde waar een bedrag aan verbonden is van 8 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ongeveer 920.000 euro, alvast geen windeieren gelegd. De Clerck krijgt de prijs voor Zijn baanbrekend onderzoekswerk naar het wezen van de mens, dat, zoals iedereen weet, in de belangrijkste chemische drager van erfelijke informatie, het desoxyribonucleïnezuur (DNA), vervat zit. Op Zijn zolderlaboratorium ontdekte de diepgelovige De Clerck, na het nuttigen van ettelijke glazen single malt, een nieuw, uiterst belangrijk, onderscheidend element, dat tal van internationaal gerenommeerde wetenschappers, de voorbije decennia evenwel jammerlijk over het hoofd zagen: het Vlaamse DNA. In het populistische weekblad Knack vulgariseerde De Clerck het als volgt:  ‘Ik denk dat de relatie tussen het Vlaams-nationalisme en de christen-democratie diep verankerd zit in het Vlaamse DNA (zie: http://www.knack.be/nieuws/belgie/samensmelting-cd-v-en-n-va-zou-een-goede-zaak-zijn/article-normal-119370.html). Dit stukje erfelijk materiaal zou, onder andere, verantwoordelijk zijn voor de dwaasheid, leugenachtigheid, grijpzucht en de talloze warme broeder-, zuster-, vader- en moedermoorden die in politieke kringen zo gangbaar zijn. Of er, naast een Vlaams, ook een Waals DNA bestaat, daarover wilde amateur-geneticus De Clerck zich nog niet uitspreken.

Christine Van Broeckhoven, gewezen SP.A-politica en professor moleculaire biologie aan de Universiteit Antwerpen, die al 25 jaar lang zoekt naar de  genetische oorzaken van de ziekte van Alzheimer, merkte in een eerste – afgunstige – reactie nogal giftig op dat ‘het haar niet zou verwonderen dat het Vlaamse gen, waarvan De Clerck duidelijk zelf ook drager is, wel eens een belangrijke factor zou kunnen zijn in het ontstaan van de ziekte die zij bestudeert’.

Kortrijk Klimaatstad.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , on 03/06/2013 by Pär Ongeluck

Van onze correspondent.

Op een deze middag inderhaast bijeengeroepen persconferentie deelde Bert Herrewyn (SP.a), schepen van ‘Leefmilieu, Klimaat, Jeugd en Hondenpoep’ mee dat ‘de stad Kortrijk de brandende ambitie heeft om, in het kader van het Plan Nieuw Kortrijk, van deze stad een klimaatneutrale stad te maken. Wij van de tripartite zijn geen bestuur van veel beloven en weinig doen, zo kenmerkend voor diegenen die deze stad de afgelopen 150 jaar teisterden. Wij pakken de zaken echt aan’, aldus een bevlogen Herrewyn. ‘Iedereen heeft waarschijnlijk wel al gehoord van de gigantische hoeveelheden excrementen die dagelijks door onze diensten in straten en parken en op pleinen allerhande worden verzameld. Die hondenpoep is enerzijds nefast voor de aantrekkingskracht op de jonge tweeverdieners die wij naar onze stad willen lokken, maar anderzijds is het ook onmiskenbaar een bron van energie, die tot nu toe nooit werd aangewend. Daar komt nu verandering in. Onderzoekers van de universiteit van Uppsala (Uppsala Universitet) hebben ontdekt dat de Kortrijkse drollen, vermengd met de stinkende, anti-democratische walmen van de leden van de tripartite en grote delen van de oppositie – Stefaan De Clerck en zijn volgelingen en de donkerbruinen van het Vlaams Belang zegden ook al hun medewerking toe – en een flinke scheut verzuring van de Kortrijkse Groenen, een gas van bijzonder hoge calorische waarde oplevert. De hondendrollenboetes die nu we nu innen, zullen in de toekomst integraal worden aangewend om een eerste proefcentrale op te starten in de achtertuin van Matti Vandemaele. Men zegge het voort’.

In de reguliere pers zal u waarschijnlijk niets over dit onderwerp vernemen om de eenvoudige reden dat de onervaren Herrewyn deze middag geen hapklare perstekst ter beschikking heeft gesteld. Geen hapjes en drankjes ook, trouwens.

Bedankt, Stefaan!

Posted in Kortrijkse zendelingen, Persweeën., Vlugschriften with tags , , , on 11/01/2013 by Pär Ongeluck

Vorige week liet Stefaan De Clerck via Het Nieuwsblad weten dat Hij ‘vanaf vandaag enkel nog naar de toekomst kijkt’; waarop Hij meer dan 600 woorden emmerde over Zijn verdiensten in het verleden (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130101_00419189)…. Enkele opmerkelijke citaten:

‘De jongste twaalf jaar hebben we onze stad opnieuw op de kaart gezet. Kortrijk stelt opnieuw iets voor, het is een stad geworden waar de mensen opnieuw met respect over spreken.

Dat ‘op de kaart zetten’ en aanverwanten komt mij zo stilaan de strot uit. Platvloerse dooddoeners zijn het. Heeft De Clerck daar dan enig onderzoek naar gedaan dat dit kan bevestigen? Waarop baseert Hij zich dat mensen nu met meer respect over Kortrijk spreken? Zijn eigen ‘buikgevoel’. Meer niet. Uiteraard is er in geen velden of wegen een journalist te bespeuren die Hem op die ongerijmdheden wijst….

Onze Ziener vervolgt met:

De komst van K in Kortrijk was een risico maar was nodig om het economische en commerciële hart van de stad opnieuw te laten bruisen.’

Dat er nu meer volk in Kortrijk rondloopt dan pakweg 5 jaar geleden mag toch geen verwondering wekken; voor de komst van het Gouden Kalf werd het stadscentrum immers jarenlang gegijzeld door allerhande infrastructuurwerken in functie van dat winkelcentrum. En hoe kun je in godsnaam een stadscentrum ‘bruisend’ noemen als je weet dat de commerciële leegstand nog nooit zo groot als vandaag is geweest?!? Passanten zijn ook nog altijd geen kopers. Kortrijk is trouwens de enige stad in West-Vlaanderen waar de commerciële leegstand de laatste jaren – sinds de komst van het Gouden Kalf, dus – is toegenomen. Dat is de harde realiteit. En wie een beetje nadenkt, weet dat dit niet zo verwonderlijk is; je kunt niet ongestraft 100 nieuwe winkelgelegenheden scheppen zonder dat daar slachtoffers bij vallen. Maar daar wil De Clerck – noch iemand anders van het stadsbestuur – enige verantwoordelijkheid voor opnemen. Is die aanhoudende ontkenning van de realiteit te wijten aan domheid van De Clerck en de andere promotoren van het winkelcentrum? Dat denk ik niet…. Het is pure kwaadwilligheid. En dat vindt Stefaan De Clerck dus één van Zijn grootste verwezenlijkingen…. Dat het winkelcentrum voornamelijk met ketens gevuld is, gaat overigens regelrecht in tegen de belangen van de plaatselijke middenstand. Daarom is het ook zo hallucinant dat Unizo – een vereniging die verondersteld wordt de belangen van de kleine zelfstandigen te verdedigen – de inplanting van binnenstedelijke winkelcentra maar blijft verdedigen. Een winkelcentrum – binnen-, rand of buitenstedelijk maakt eigenlijk niet uit – is ALTIJD een frontale aanval op de plaatselijke middenstand omdat die winkelcentra hoofdzakelijk bevolkt worden door kapitaalkrachtige ketens, waar de plaatselijke zelfstandigen gewoon niet mee kùnnen concurreren. Het zou in verband hiermee heel interessant zijn als die centrummanager (of Unizo) zich eindelijk eens wat nuttig maakte en onderzoek deed naar welke winkels, waar in Kortrijk, verdwenen zijn sinds de komst van het Gouden Kalf. En daar verslag over uitbrengt, uiteraard. De centrummanager heeft het evenwel te druk met de organisatie van pensenkermissen en braderieën en het opblinken van oncontroleerbare, nietszeggende passantenscijfers om zich met dergelijke futiliteiten in te laten….

De Clerck zegt nog:

‘Het volgende bestuur zal een reuzesprong moeten maken in het woonbeleid en het openbaar vervoer en zal zich moeten inzetten om van Kortrijk een klimaatneutrale stad te maken’.

Hij geeft dus met andere woorden toe dat Hij en Zijn bestuur er op die vlakken de voorbije legislaturen eigenlijk een potje van hebben gemaakt. Het is wel duidelijk dat de prioriteiten van Stefaan daar niet liggen. ‘Wonen’ is één van de belangrijkste functies van een stad en precies die functie heeft Hij altijd verwaarloosd. ‘Wonen’ heeft met mensen te maken en dat is niet zo Zijn ding. De ideale stad voor een De Clerck is niets anders dan een fraai vormgegeven bouwsel van staal, steen en glas, maar liefst zonder inwoners.

Toen De Lijn het aantal ritten vorig jaar met een derde terugschroefde kreeg het stadsbestuur een uitgelezen kans om alternatieven naar voor te schuiven. Het enige wat men toen realiseerde was een ‘shoppinglijn’ tussen de beide shoppingcentra van Kortrijk…. Waarmee nog maar eens duidelijk werd gemaakt waar de prioriteiten van De Clerck liggen. Niet bij de mensen in ieder geval. Tenzij ze consumenten zijn.

Tijdens de vorige legislatuur was er op een bepaald ogenblik sprake van nog 7 windmolens (op ’t Hoge en op de LAR). Geen enkele werd gerealiseerd…. Onder andere dankzij het Kortrijks stadsbestuur. Stefaan is ook voorstander van de kap van het Kennedybos. Kortrijk klimaatneutraal? Dan toch zeker niet met De Clerck of de CD&V in het stadsbestuur.

Tenslotte licht de Clerck nog een tipje van de sluier over hoe Hij oppositie zal voeren:

‘Om zo’n projecten te realiseren heb je inderdaad budget nodig en het is crisis, maar het is een kunst om voor een goed project de juiste investeerders warm te maken. Wij hebben als stad steeds geïnvesteerd in bijvoorbeeld K in Kortrijk, de Leieboorden, AZ Groeninge… maar niet zoveel als de investeerders en subsidies die we steeds konden aantrekken. De stadscoalitie zal hard moeten werken om hun gebrek aan ervaring om te zetten in zichtbare resultaten, en met CD&V zullen we als stevige oppositie toezicht houden.’

Eigenlijk draait besturen in Kortrijk altijd om geld; geld dat slechts gedeeltelijk door Kortrijk zelf wordt opgehoest. Het grootste deel van de investeringen in infrastructuurwerken in Kortrijk wordt door andere overheden betaald. Voor Kortrijk is het dan ook van groot belang dat men bij die andere overheden ook een vinger in de pap heeft; een netwerk van vriendjes heeft, dus. De Clerck heeft zo’n netwerk. De huidige Kortrijkse meerderheid heeft dat veel minder. Als De Clerck in staat is om (veel) geld los te weken bij andere overheden, dan betekent dat ook dat Hij net zo goed in staat is om (veel) subsidies NIET los te weken, eventueel zelfs te blokkeren…. En op die manier blijft De Clerck wel degelijk macht uitoefenen in Kortrijk. De meerderheid is gewaarschuwd.

Twitterwijsheid.

Posted in writers blog with tags , , , on 03/11/2012 by Pär Ongeluck

Twitter is in oorsprong een microblogsite waarmee men snel informatie kan verspreiden of mensen mobiliseren. De keerzijde van de medaille is dat die informatie zelden of nooit op juistheid wordt gecheckt en dat er bijgevolg nogal wat onzin wordt verspreid; het is een soort (lokale) burgerjournalistiek die vooral gebruikt wordt door mensen die van zichzelf denken dat ze iets te vertellen hebben dat zo verschrikkelijk interessant is dat anderen het ook moeten weten. Een voorbeeldje om het te illustreren:

Even snel geteld: 9 schepenen en burg stadscoalitie samen 19813 stemmen. Huidige 9 schepenen en burg samen 27635 stemmen #kortrijk

2 november 12 om 8:39 ’s ochtends

Dat was dan wel heeeeeel snel geteld! De stad Kortrijk heeft in de huidige samenstelling namelijk één burgemeester en acht schepenen. Geen negen, zoals Bram schrijft. Die acht plus één zijn: de CD&V’ers Christine Depuydt (1391), Guy Leleu (3037), Lieven Lybeer (3521), Stefaan Bral (3096), Jean de Bethune (2355), Alain Cnudde (2731), Filip Santy (1278), Stefaan De Clerck (8634) en Open VLD’er Wout Maddens (1592). Tussen haakjes het aantal stemmen dat iedere schepen kreeg bij de verkiezingen van oktober 2006. Samen haalden de huidige bestuursploeg 27635stemmen. Interessant om weten is ook dat De CD&V bij de verkiezingen van 2006 alles bij elkaar 20656 stemmen haalde (18 zetels) en de Open VLD 11100 stemmen (9 zetels). De CD&V haalde dus dubbel zoveel zetels als de Open VLD maar deze laatste verwierf toch maar één uitvoerend mandaat. Een eerlijke verdeling zou zes/drie geweest zijn, maar dat kon blijkbaar niet. De niet onbelangrijke post van OCMW-voorzitter ging trouwens ook nog eens naar een CD&V’er: Francesca Verhenne. Wie zijn coalitiepartner zo schandalig stiefmoederlijk behandelt, moet er niet echt op rekenen dat die erg trouw zal blijken, denk ik. Als de huidige bestuursploeg niet voortgezet wordt, dan is dat voor een stuk aan het gulzige gedrag van de CD&V te wijten.

De toekomstige coalitie bestaat uit Open VLD’ers Vincent Van Quickenborne (7132), Koen Byttebier (1244), Wout Maddens (2323), SP.a’ers Philippe De Coene (3686), Marc Lemaitre (780), Bert Herrwyn (950) en N-VA’ers Rudolf Scherpereel (1797), Catherine Waelkens (1085) en An Vandersteene (816). Allemaal samen 19813. De Open VLD verzamelde 10771 stemmen (9 zetels), de SP.a 7222 (6 zetels) en de N-VA 8247 (7 zetels). Het mandaat van voorzitter van het OCMW wordt in de volgende legislatuur door een schepen opgenomen (of dat een goeie zaak is, is weer een andere zaak).

De steller van het bericht heeft met zijn cijfers dus wel gelijk, maar eigenlijk doet dat niet ter zake. Het is vooral de typische reactie van een slecht verliezer, een verongelijkt kind dat geen snoepjes krijgt (omdat het al veel te vet is). Hoe dan ook heeft de Open VLD, samen met de SP.a en de N-VA een meerderheid  en zit de CD&V in de oppositie. Bart Verschuere maakt met zijn tweet van de verkiezingen ook een populariteitspoll. Dat is wel heel erg simplistisch.

Om de teneur van het bovenstaande twitterbericht beter te begrijpen is het handig om te weten wie de auteur ervan is. Bram Verschuere is niet de eerste de beste. Hij is, volgens zijn eigen omschrijving, docent public management (HoGent/UGent). Onderzoek over overheid, non-profit, welzijnsbeleid. ACW-voorzitter Kortrijk. Hobbies: fietsen, voetbal kijken, lezen. Een docent is een met gemeenschapsgelden hoger opgeleid iemand die zijn kennis probeert te delen met min of meer geïnteresseerde adolescenten die ook al met gemeenschapsgeld gesponsord worden. Van een docent publiek management verwacht ik wel dat hij een betere en vooral objectievere analyse maakt. Van een ACW-voorzitter had ik dan weer verwacht dat hij nu eindelijk eens de vinger op de wonde durfde te leggen en de werkelijke oorzaken van het verlies van de CD&V durfde bloot te leggen. Eén van de voornaamste oorzaken is de onovertroffen vraatzucht van Stefaan De Clerck (en zijn clan), die de partij al jaren aan hemzelf ondergeschikt maakt. En daaraan gekoppeld ook de verschrikkelijk belabberde manier waarop de partij met de bevolking communiceert (ik heb het niet over de wollige manier waarop SDC praat). Er moet binnen de CD&V ook heel dringend eens aan de machtsverhoudingen tussen de verschillende standen worden gesleuteld. Op zich deden de ACW-kandidaten het zelfs helemaal niet slecht. Die van de clan De Clerck daarentegen….

Met zijn tweet maakt Bart Verschuere in de eerste plaats duidelijk dat hij nog altijd niet heeft begrepen dat de CD&V het aan zichzelf te danken heeft dat ze in Kortrijk niet meer aan de macht is. En dan krijg je zo’n kinderachtige tweets, natuurlijk. Als het zijn bedoeling was om aan te tonen dat ook docenten publiek management en ACW-voorzitters maar kleine mensen zijn, dan is Bram Verschuere in zijn opzet geslaagd. Cum laude.

Zum Qotsen De Clerck gaat in de politiek.

Posted in Vlugschriften with tags , , , on 23/10/2012 by Pär Ongeluck

Het zat er al een hele tijd aan te komen en nu is het dus zover: Felix ‘Montmartre’ De Clerck – jaja, een broedsel van – stapt in de politiek. Uit pure bescheidenheid en zoals het een rechtgeaarde De Clerck betaamt, begint hij niet onderaan, maar bovenaan: hij stelt zich kandidaat voor het nationaal bureau van de CD&V-jongeren. De CD&V-jongeren zijn van die gasten die zich tot hun zesendertigste levensjaar jong wanen, waarna ze meteen mummelende oudjes worden. Felix passeert dus niet eerst via een regionale afdeling – dat is hem te min, wellicht – maar doet meteen een gooi naar de nationale top. Voor minder doet een De Clerck het niet. Binnen afzienbare tijd verhuist hij dan naar Kortrijk. Om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, eventueel samen met zijn vader, de andere partijen ‘te verpletteren’, zoals hij (of iemand anders van deze uiterst sportieve familie) dat eens op Twitter omschreef. Dat rancuneuze heeft hij van zijn pappie. Eventueel politiek talent zou hij dus wel van zijn moeder moeten geërfd hebben. Hij is – voorlopig toch nog – wel een stuk onbevangener dan zijn vader. Oprechter. Iets meer integriteit. Maar dat kan allemaal heel snel veranderen, uiteraard. (ook te lezen op: http://m.knack.be/nieuws/belgie/felix-de-clerck-out-zich-als-cd-v-er/article-4000197959290.htm?layout=ThemisMobileArticle)

Een historische kans?

Posted in writers blog with tags , , , , , , , on 15/10/2012 by Pär Ongeluck

Voor het eerst in 150 jaar bestaat er een – alvast theoretische – mogelijkheid dat de stad stad Kortrijk niet door de CD&V wordt bestuurd. Nog nooit scoorde de CD&V zo slecht dat, wil De Clerck deze stad verder besturen, Hij eigenlijk afhankelijk is van de welwillendheid van andere partijen. Als de andere partijen dat willen, verwijzen ze de CD&V voor minstens zes jaar naar de oppositiebanken. Dat is een unieke kans, die men eigenlijk niet voorbij zou mogen laten gaan. De Clerck opnieuw in het zadel helpen, zou bij de volgende namelijk wel eens heel nadelig kunnen uitdraaien. Want tegen dan stoomt de oude De Clerck wel één van zijn kinderen klaar om de fakkel over te nemen. En dan moet men er de eerstvolgende 30 jaar weer niet meer op rekenen om nog aan de macht te komen.

Grootste tegenstander tijdens de voorbije verkiezingen was Vincent Van Quickenborne. Die ambieerde ook openlijk de job van burgemeester. En zoals de kaarten nu liggen kan hij die ook binnenhalen. Maar, nog meer dan De Clerck, is Van Quickenborne afhankelijk van de goodwill van de andere partijen. De Open VLD heeft altijd minstens twee andere partijen nodig om in Kortrijk aan de macht te komen. Misschien zou Van Quickenborne er zelfs best aan doen om een ruime regenboogcoalitie van Open VLD, N-VA, SP.a en Groen in het leven te roepen. De burgemeesterssjerp zou hij dan bijvoorbeeld de eerstkomende drie jaar grootmoedig aan de tweede partij, de N-VA, kunnen laten. Na de verkiezingen van 2014 kan Van Quickenborne dan eventueel in 2016 overnemen. Eerste schepen zou De Coene kunnen worden. En waarom Caron bvb. geen cultuur geven? Zo is iedereen toch tevreden? En, niet onbelangrijk, De Clerck zit met de CD&V in een voor Hem ongewone, minderheidspositie. Als Van Quickenborne het met die brede coalitie goed aanpakt, kan hij de CD&V zelfs voorgoed uitschakelen. Enfin, voorgoed is in politiek veel gezegd, maar toch voor een poosje. De vraag is dan ook: hoe diep is het water tussen Open VLD, N-VA, SP.a en Groen? Eigenlijk zou met zo’n brede coalitie ook min of meer de wil van de kiezer gerespecteerd worden: Open VLD hield als bestuurspartij stand, N-VA en Groen wonnen en SP.a verloor minder dan CD&V. De grote verliezers in Kortrijk zijn CD&V en Vlaams Belang. Of kiest Van Quickenborne toch voor een verlengd huwelijk met De Clerck?

Bovenstaande overwegingen zijn ondertussen al door de realiteit achterhaald: er komt in Kortrijk een coalitie onder leiding van Van Quickenborne bestaande uit Open VLD, N-VA en SP.a.