Archief voor juli, 2015

De fietsende Buda.

Posted in De Waan van de Dag, Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , , , on 29/07/2015 by Pär Ongeluck

Vanaf eind september krijgt de Budastraat de twijfelachtige eer om zich de eerste fietsstraat van Kortrijk te mogen noemen. Hoezo, de eerste fietsstraat? Had toenmalig schepen van Immobiliteit, Marc Lemaitre, vorig jaar (in november) al niet aangekondigd dat een stukje van de Lode de Boningelaan de eerste fietsstraat van Kortrijk zou worden? (1) Of was dat maar om te lachen? In ieder geval: na intens overleg met alle betrokken partijen in ‘Kortrijk Zwijgt’ besliste de nieuwe schepen van Stilstand, Axel Weydts, dat de 200 meter lange Budastraat de eerste fietsstraat wordt (2).

Een fietsstraat is volgens Mobiel Vlaanderen ‘een straat binnen een verblijfsgebied, die functioneert als belangrijke fietsverbinding en die door vormgeving en inrichting als zodanig herkenbaar is. Het autoverkeer kan beperkt aanwezig zijn, maar is duidelijk ondergeschikt aan het fietsverkeer’. Niet dat er geen auto’s mogen rijden maar ze mogen de fietsers niet inhalen. Eigenlijk is een fietsstraat een fietssuggestiestrook over de hele (of halve breedte) van de weg. Een beetje mossel noch vis. Zoals het hele immobiliteitsbeleid van deze stad. Om niemand echt tegen zich in het harnas te jagen worden uiteindelijk geen keuzes ten gronde gemaakt en komt men op de proppen met halfslachtige beschikkingen die al te vaak meer problemen veroorzaken dan ze oplossen. Voor echte fietspaden is er in het centrum van Kortrijk gewoon geen plaats. Omdat het stadsbestuur, in weerwil van de populistische slogan ‘Kortrijk fietsstad’, de politieke wil en de centen niet heeft om echte fietspaden aan te leggen en omdat het stadsbestuur de middenstand en de autorijdende koopzuchtige dagjesmensen niet durft en wil voor het hoofd te stoten. En dus wordt de Budastraat met veel bombarie als de eerste fietsstraat aangekondigd. Volgens Het Laatste Nieuws liet Weydts zich voor die fietsstraat zelfs door Groen inspireren. Alsof ieder idee van Groen meteen ook een goed idee is …

Zoals uit de definitie van Mobiel Vlaanderen al blijkt, zou het om een straat binnen een verblijfsgebied moeten gaan. Of de Budastraat een echt verblijfsgebied is, durf ik te betwijfelen. Mobiel Vlaanderen weet verder nog dat een fietsstraat een onderdeel van een bovenlokale of een lokale functionele fietsroute is; kan ook een straat met druk fietsverkeer zijn (bv. schoolomgeving waar het autoverkeer wordt geweerd). De Budastraat maakt helemaal geen deel uit van een lokale of bovenlokale functionele fietsroute! De Budastraat als fietsstraat inrichten is een getto creëren waar fietsers voor 250 meter de baas zijn en daarvoor en daarna weer overgeleverd zijn aan de auto. De Budastraat tot fietsstraat bombarderen getuigt dan ook niet van veel inzicht. Een echt fietsbeleid zou van het hele centrum een fietsstraat maken. Of, nog beter, zoals in Mechelen, het centrum autoluw maken.

‐ In een bebouwde omgeving waar de verblijfsfunctie dominant is. Is dat zo in de Budastraat? Ik dacht het niet.

‐ Uit de verkeerscirculatie (of het verkeerscirculatieplan) moet blijken dat doorgaand autoverkeer (zonder herkomst/bestemming in de straat) maximaal wordt geweerd; sluipverkeer is niet compatibel met het concept van de fietsstraat. Ik denk niet dat het de bedoeling van het stadsbestuur is om doorgaand autoverkeer zo veel mogelijk te weren; sommige plaatselijke middenstanders voelen het echter wel zo aan en schreeuwen moord en brand.

Streefdoel is dat de fietsers in aantal groter zijn dan de gemotoriseerde weggebruikers, met aandacht voor volgende principes:  

– De geloofwaardigheid van het concept hangt af van het aantal fietsers dat in spitsuur of gedurende de dag gebruik maakt van de fietsstraat, waarbij er rekening dient gehouden dat het aantal fietsers na de invoering van de fietsstraat nog kan stijgen. 

Enkel plaatselijk vrachtverkeer (herkomst/bestemming in de straat); geen bediening van winkelcentra of grootdistributie. 

Op basis van al het bovenstaande mag wel duidelijk zijn dat de Budastraat als fietsstraat eigenlijk totaal ongeschikt is; de verblijfsfunctie is niet dominant, het verkeer dat er rijdt is voornamelijk doorgaand autoverkeer, de fietsers zijn er zeker niet in de meerderheid en het vrachtverkeer is zeker niet allemaal bestemd voor levering in de straat zelf. Waarom wil het stadsbestuur dan mordicus van de Budastraat een fietsstraat maken? Simpel: omdat Kortrijk een fietsstad is; enfin, toch in de natte dromen van sommige leden van het stadsbestuur; omdat sommige politici hun dromen voor werkelijkheid houden. Uiteindelijk omdat het beleid (van deze stad) gedicteerd wordt door de waan van de dag. Politiek is al lang verworden tot dagjespolitiek. Budastraat-fietsstraat getuigt vooral van populisme, niet van visie.

(1) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141118_01382900

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/fietsstraat-zaait-tweedracht-a2397928/

(3) http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst3.pdf

Advertenties

Navelpluis.

Posted in Cijfers en Letters., De Waan van de Dag, Persweeën., writers blog with tags , , , , on 24/07/2015 by Pär Ongeluck

Enkele weken geleden publiceerde Kind en Gezin zijn jaarlijkse kinderarmoederapport (1). Dat lokte bij enkele bewindslieden van Kortrijk een typisch politieke reactie uit: als het ergens de goeie richting mee uitgaat, is dat dankzij hun beleid; gaat het de verkeerde kant op dan ligt dat aan ‘de wereldwijde crisis’ of ‘de slechte economische omstandigheden’. In ieder geval dragen zij daar nooit enige verantwoordelijkheid voor. Vreemd! Of toch weer niet. Het rapport van Kind en gezin verleidde Philippe De Coene, schepen van Sociale Zaken, op de microblogsite Twitter tot volgende uitspraak:

Kansarmoede in Kortrijk gedaald. Van 18% in 2012 naar 17,6 in ’13 naar 15,4 in ’14. Cijfers .

Praalhans Van Quickenborne kon natuurlijk niet achterblijven en klopte zichzelf flink op de borst met:

VincentVQuickenborne a retweeté Philippe De Coene

Sterk werk. Ons armoedebestrijdingsplan levert concrete resultaten op. Ministers en staatssecr: welkom vr inspiratie

Het leverde het stadsbestuur van Kortrijk zelfs felicitaties op van het gevreesde Groenjurylid, Matti Vandemaele (3):

‘…De cijfers kinderarmoede bijvoorbeeld zijn significant beter, dat bevestigen ook cijfers van externen. Een pluim die op de hoed van de stadscoalitie mag’.

Uiteraard plaatsten ook de kruipdieren van de lokale pers geen enkele kanttekening bij deze goednieuwsshow; kritisch nadenken is immers geen toetredingsvoorwaarde voor de journalistieke kaste. In Het Laatste Nieuws schrijft Peter Lanssens (2):

Kind & Gezin brengt een nieuwe kansarmoede-index uit. In Kortrijk leefde 15,4 procent van de kinderen vorig jaar in armoede. Dat is 2,2 procent minder dan in 2013 en 2,6 procent minder dan in 2012. Het armoedebestrijdingsplan met dertig miljoen euro over zes jaar werpt dus zijn vruchten af.

De cijfers die in de pers werden gepubliceerd zijn voor één keer wel correct. Toch enkele bemerkingen.

Om te beginnen is het onzin om cijfers over kindarmoede over een periode van 2 jaar te evalueren. Een schommeling van 2,6% betekent statistisch eigenlijk weinig of niets. Zeker in het geval van kindarmoede op gemeentelijk vlak. Over hoe veel of hoe weinig kinderen gaat het namelijk? Per jaar worden er ongeveer 850 kinderen geboren in Kortrijk; 2,4% daarvan is +/- 20. Akkoord, het is een vooruitgang maar echt significant is die niet. Als je cijfers over (kind)armoede wil vergelijken moet je vooral op langere termijn kijken. Op 10-15 jaar, bijvoorbeeld. Enkele cijfers: in 2001 klokte de kindarmoedebarometer van Kortrijk nog af op 6,2%; in 2006 was dat al opgelopen tot 7% en in 2012 zaten we in Kortrijk op 18%. In 2012 geen enkele politicus gehoord die de verantwoordelijkheid op zijn schouders nam voor die hallucinante stijging … De Coene (tot 2006) en Van Quickenborne (vanaf 2006) maakten in die periode om beurten ook deel uit van de meerderheid in het stadsbestuur. Erg geslaagd kan je de resultaten van hun beleid niet noemen. Maar dat ligt natuurlijk niet aan hen maar aan die ongrijpbare ‘crisis’. Waarom de verbetering van de cijfers nu plots wel aan hen zou te danken zijn, is mij dan ook een raadsel. Tenzij ze ook bereid zijn te tekenen voor de achteruitgang … En 20 kinderen minder in kansarmoede voor een prijs van 30 miljoen euro (het is mij een raadsel waar die ‘journalist’ van Het Laatste Nieuws dat bedrag vandaan heeft …) is wel een bijzonder pover resultaat.

Het is ook onzin om armoedecijfers op gemeentelijk vlak te bekijken. Zo veel impact heeft het gemeentelijk beleid echt niet op de armoede. De stijgingen (en dalingen) van de kindarmoede zijn vrij gelijklopend in alle centrumsteden: lager in 2001, licht stijgend (in de meeste gevallen) tot 2006 en sterk stijgend tot 2012, in bijna alle gevallen een daling in 2014. Twee opvallende vaststellingen toch: waar de kindarmoede al zeer hoog was, is die de laatste jaren nog toegenomen en in de periode 2001-2014 is er maar 1 centrumstad waar men de kindarmoede licht heeft teruggedrongen: Mechelen (van 14,4% in 2001 naar 11,5% in 2014). Wat Kortrijk betreft, valt nog te noteren dat deze stad in 2001 van alle centrumsteden de negende plaats bekleedde en in 2014 gestegen is naar een zesde plaats. Van een succesvol beleid gesproken … De waarheid is gewoon dat Kortrijk – zoals de meeste centrumsteden – ruim boven het gemiddelde van het Vlaams Gewest scoort. Enkel Aalst, Brugge en Hasselt deden het in 2014 beter dan het gemiddelde van het Vlaams Gewest.

Van Quickenborne toeterde zelfvoldaan dat ‘ons armoedebestrijdingsplan levert concrete resultaten op. Ministers en staatssecr: welkom vr inspiratie’ . Maar klopt dat wel? Is de kindarmoede in Kortrijk werkelijk gedaald door het ingrijpen van het beleid? De cijfers lijken Van Quickenborne wel gelijk te geven – de kindarmoede daalde de afgelopen 2 jaar – maar een correlatie tussen twee vaststellingen betekent nog niet dat er ook een oorzakelijk verband is, zoals iedere iedere middelbareschoolstudent weet. Niet Van Quickenborne, dus. Het is niet de eerste keer dat Van Quickenborne een loopje neemt met statistische ‘bewijzen’. Deed hij eerder al met snelheidscontroles, alcoholcontroles, fietsongevallen, diefstallen, camera’s, … en nu dus met kindarmoede. Kan er iemand van zijn medewerkers hem eens het verschik uitleggen tussen een ‘correlatie’ en ‘oorzakelijk verband’? Of is hij werkelijk zo dwaas dat hij dat niet snapt?!? Indien niet dan is het pure kwaadwilligheid. En zelfgenoegzaamheid. Om te weten of het gevoerde beleid werkelijk een invloed heeft gehad is er veel en diepgaand onderzoek nodig. Onze beleidsmensen zijn daar overduidelijk niet toe in staat. En inspiratie opdoen in Kortrijk? Vergeet het maar. Tenzij Van Quickenborne natuurlijk bedoelde dat de excellenties in Kortrijk inspiratie kunnen opdoen van hoe je de burger een rad voor de ogen kunt draaien.

Om te weten of er een oorzakelijk verband is tussen de daling – of stijging want in feite is dat hetzelfde, maar dan omgekeerd – dien je eerst te weten hoe kindarmoede door Kind en Gezin wordt vastgesteld. Kind en Gezin hanteert volgende definitie: ‘Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaarde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële’. De toetsingscriteria die Kind en Gezin hanteert zijn: het maandinkomen van het gezin, de arbeidssituatie van de ouders, de opleiding van de ouders, de huisvesting, de ontwikkeling van de kinderen en de gezondheid. Deze zes criteria verwijzen naar zes domeinen waarop de leefomstandigheden van deze gezinnen zich onderscheiden van deze van vele andere gezinnen. Wanneer de leefomstandigheden van een gezin bij drie of meer van deze zes criteria zich op of onder de ondergrens bevinden, dan wordt het gezin als levend in kansarmoede beschouwd. Voor een goed begrip ook nog: kindarmoede gaat over kinderen tot 3 jaar. De vraag is nu: op welke vlakken greep het Kortrijkse beleid in waardoor de kindarmoede tussen 2012 en 2014 daalde? Bezorgde het Kortrijkse beleid 20 gezinnen een beter inkomen? Gaf het 20 kansarme gezinnen werk? Zorgde het voor een betere opleiding van 20 ouders van kinderen tussen 0 en 3 jaar? Huisvestte het twintig kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar in gezondere woningen? Ik weet het niet maar ik betwijfel het ten zeerste.

Er is trouwens nog een andere manier om de kindarmoedecijfers te doen dalen: je jaagt hen gewoon het huis uit. Kortrijk wil namelijk vooral ‘jonge tweeverdieners’ aantrekken. Dat doet men o.a. door verkrotte woningen af te breken en te vervangen door dure nieuwbouwhuizen en -appartementen. Ook het verstrengde asielbeleid kan voor gevolg hebben dat de kindarmoede daalt. Het aantal vreemdelingen – traditionele kandidaten om in armoede te verzeilen – daalde in Kortrijk van 4634 in 2012 naar 4563 in 2014 (4). Best mogelijk dat daar 20 kansarmoedige kinderen tussen staken. Het aantal vreemdelingen van Europese afkomst (maar geen EU-burgers) daalde in diezelfde periode van 673 naar 529. Het aantal vreemdelingen van Maghrebijnse, Turkse en andere nationaliteit daalde tussen 2012 en 2014 af van 2198 naar 2025. Ik bedoel maar: voor je je op de borst begint te kloppen dat de cijfers bewijzen dat het beleid werkt, moet je twee keer nadenken. In het geval Van Quickenborne lijkt zelfs 10 keer nadenken mij geen overbodige luxe. Onbegonnen werk, eigenlijk.

(1) op het moment van publicatie zijn er onderhoudswerken aan de website waar de gegevens van Kind en Gezin kunnen geconsulteerd worden. Dat zou nog tot zaterdag duren waardoor ik op dit ogenblik ook geen link naar het rapport kan plaatsen. De lezer zal mij dus – voorlopig – op mijn woord moeten geloven als ik cijfers uit het rapport citeer.

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/kansarmoede-bij-kinderen-daalt-a2380086/

(3) https://mattivandemaele.wordpress.com/2015/06/30/wat-leren-ons-het-jaarverslag-en-de-jaarrekening-2014-van-de-stad/

(4) http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2014/Kortrijk.pdf

Gratis bestaat niet!

Posted in Persweeën., Vlugschriften with tags , , on 11/07/2015 by Pär Ongeluck

Dat was de strijdkreet waarmee de vrijbuiters van de economie de gratis dienstverlening door de overheid te lijf gingen. Gratis openbaar vervoer, gratis water, gratis elektriciteit, gratis onderwijs, gratis vuilniszakken, gratis parkeren, gratis zorg en gratis telefoon kwamen allemaal op de schopstoel terecht en alles werd vermarkt. Gedaan met de sinterklaaspolitiek! Uitgenomen in Kortrijk. Daar rollen de neoliberalen van N-VA, SP.a en Open VLD het ‘grootste wifi-netwerk van Vlaanderen’ uit. En de verkiezingen zijn nog niet eens in zicht! En helemaal gratis! Enfin, voor de gebruiker dan toch want er is altijd wel iemand die voor de kosten opdraait en die dan weer doorrekent aan anderen. In dit geval is dat de stedelijke overheid. Jij en ik betalen wel. Zo’n 100.000 euro.

In de krant Het Laatste Nieuws legt de veelkleurige spons Van Quickenborne uit waarom er in Kortrijk gratis wifi komt (1): ‘Toen ik in Japan was, heb ik gemerkt dat wifipleinen daar hippe plaatsen geworden zijn’. Dat kan tellen als motivatie: omdat het aan de andere kant van de wereld hip is! Wat dat ‘hip’ ook moge betekenen. Van Quickenborne bewijst met die uitspraak vooral dat hij een inhoudsloze meeloper is. Zou Van Quickenborne trouwens beseffen dat Japan ook één van de hoogste zelfmoordcijfers onder jongeren kent? Erg ‘hip’, toch!?! En, zo voegt onze eigenste futuroloog er nog aan toe, ‘gratis internet wordt in de toekomst even belangrijk als water en elektriciteit’. Nou,ik daag hem uit: hij een maand zonder elektriciteit en water en ik een maand zonder wifi. Ik weet wel zeker van wie jullie binnen een maand verlost zijn.

Die ‘gratis wifi’ is er trouwens niet voor iedereen. Enkel wie zich op bepaalde plaatsen in het centrum of in de kern van de deelgemeenten bevindt, kan ervan genieten. Wie de pech heeft buiten de zone te wonen, mag het vergeten. Gratis voor enkelen, betaald door iedereen. Voor alles lijkt het weer een stunt te zijn om de shoppende bezoekers van Kortrijk te behagen. Een gratis toetje van 100.000 euro voor de handelaars, zeg maar.

(1) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/grootste-wifizone-van-vlaanderen-a2391592/