Archief voor juni, 2012

Sterke sectoren? Sterke regio?!?

Posted in Cijfers en Letters., writers blog with tags , , , on 30/06/2012 by Pär Ongeluck

De oude De Clerck, voorlopig nog even burgemeester van de stad Kortrijk, schreef op Zijn verkiezingsblog een stukje over de sectorrapporten die de VDAB onlangs publiceerde (zie: http://declerckstefaan.wordpress.com/2012/06/26/sterke-sectoren-in-een-sterke-regio/). Volgens De Clerck ‘springen daar voor de regio Zuid-West-Vlaanderen enkele opmerkelijke cijfers in het oog’. Dat ‘opmerkelijke cijfers’ van nature ‘in het oog springen’ zullen we maar aan ’s mans onweerstaanbare drang – of is het een genetische afwijking? – tot woordovertolligheid wijten. Zelf heb ik een behoorlijke dosis – natuurlijke of aangeboren, daar zijn de meningen over verdeeld, maar eigenlijk doet het niet ter zake – argwaan ten opzichte van mensen die met rapporten zwaaien. Die argwaan wordt nog versterkt als men, zoals de burgemeester doet, geen duidelijke verwijzing naar de bron geeft, zodat de lezer makkelijk zelf kan vergelijken. Dat is een vorm van intellectuele oneerlijkheid. En daarenboven ook nog eens een uiting van minachting voor de lezer, die volgens de steller blijkbaar te dom of te lui is om de originele rapporten te lezen, laat staan te begrijpen. Die lezer moet maar geloven wat de schrijver verkondigt. Dat is o, zo typerend voor de ‘oude’, paternalistische politiek. Als die rapportenzwaaier ook nog eens ‘De Clerck’ heet, wordt mijn scepticisme helemaal ten top gedreven. De man heeft in het verleden al meermaals bewezen dat je informatie die van hem komt met meer dan één korreltje zout moet nemen. Zijn score op mijn ‘geloofwaardigheidsbarometer’ is dan ook bijzonder laag. Voor de volledigheid, dus: de ‘sectorrapporten’ waar De Clerck op Zijn blog naar verwijst, kan je vinden op: http://vdab.be/trends/sectorrapporten/default.shtml.

Voor een goed begrip dient de lezer ook te weten dat al die rapporten van de VDAB gebaseerd zijn op cijfers van 2008 en 2009. Geen echt recente gegevens, dus. Iets wat De Clerck gemakshalve ook al ‘vergeet’ te vermelden in zijn tekst.

Nu, wat meent de burgemeester in die rapporten te hebben gelezen? Volgens hem ‘vinden we in Zuid-West-Vlaanderen het grootste aandeel voltijdse tewerkstellingen in de handel, financiële diensten en zakelijke dienstverlening,  die ook een sterke groei kent’.

Een hele boterham, die flink wat toelichting vereist. Ik probeer het even voor u te vertalen. De Clerck haalt hier drie sectoren aan: 1) handel, 2) financiële diensten en 3) zakelijke dienstverlening. In die drie sectoren zou Zuid-West-Vlaanderen, volgens hem dan toch, het grootste aandeel voltijdse tewerkstellingen hebben.

De sector ‘groot- en kleinhandel’ – niet kortweg ‘handel’ zoals De Clerck schrijft – was in 2009 goed voor 17% van de tewerkstelling in Vlaanderen. 70% van die tewerkstelling gebeurde vanuit een werknemersstatuut. 30% was als zelfstandig (helper) tewerkgesteld. De tewerkstelling nam in die sector in 2009 tegenover 2008 met 0,1% toe. In 2009 was in de regio Zuid-West-Vlaanderen 71,31%  van de loontrekkenden in die sector voltijds tewerkgesteld. In Mechelen was dat 71,91% en in Halle-Vilvoorde zelfs 77,90%. Voor mij is die 77,90% meer dan de 71,31% van De Clerck. De Clerck zou wel gelijk gehad hebben als hij had geschreven dat je in 2009, in West-Vlaanderen, in de regio Zuid-West-Vlaanderen, in de sector klein- en groothandel, het meest voltijdse loontrekkenden vindt. Maar het klinkt zoveel mooier als je al die beperkingen achterwege laat en schrijft dat ‘we in Zuid-West-Vlaanderen het grootste aandeel voltijdse tewerkstellingen in de handel vinden’. Ik noem zo’n gebrek aan nuance simpel boerenbedrog.

Als De Clerck al staat te liegen over de eerste sector die hij vernoemt, waarom zou hij dat dan niet over de andere sectoren doen? De volgende sector die hij bejubelt is die van de ‘financiële diensten’. In 2009 was die sector verantwoordelijk voor niet meer dan 2% van de tewerkstelling. 87% van de mensen in die sector was werknemer en 13% zelfstandig (helper). De tewerkstelling in die secor liep in 2009 achteruit. In 2009 was in Zuid-West-Vlaanderen 70,24% van de mensen die in de financiële sector tewerkgesteld was, door een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid verbonden. In Halle-Vilvoorde was dat 71,81%, in Midden-Limburg 71,66%, in Zuid-Limburg 70.69%. Overigens zijn de verschillen tussen de regio’s in de financiële sector zo goed als verwaarloosbaar. Wat bazelt De Clerck dan dat ‘we in Zuid-West-Vlaanderen het grootste aandeel voltijdse tewerkstellingen in de handel vinden’?!? En vooral: wat is de relevantie van dat cijfer?

Hoe zou het dan in werkelijkheid met de ‘zakelijke dienstverlening’ gesteld zijn? De zakelijke dienstverlening is goed voor 8% van de tewerkstelling. 65% is werknemer, 35% is zelfstandig (helper). Op Vlaams vlak nam de tewerkstelling in die sector in 2009 toe met 2,4%. Voor de volledigheid nog vermelden dat die ‘zakelijke dienstverlening’ erg duur klinkt, maar de grootste groep mensen is in die sector wel in de ‘reiniging’ tewerkgesteld…. In 2009 had in deze regio 69,81% van de mensen die in deze sector werden tewerkgesteld een voltijds contract. In Midden-West-Vlaanderen was dat 70,40%, Halle-Vilvoorde 76,44%, in Leuven 75,24%, in Mechelen 74,47% en in Turnhout 71,47%. Volgens de Kortrijkse burgemeester De Clerck dus allemaal minder dan in Zuid-West-Vlaanderen….. Dat men zo’n fantast nog ernstig neemt, kan er bij mij echt niet in.

Op Zijn blog gaat De Clerck op zijn elan verder met: ‘In Zuid-West-Vlaanderen vinden we het grootste aandeel tewerkgestelde jongeren in de sector van energie, water en afvalverwerking, horeca en toerisme’. Zeg mij dat het niet waar is dat ik die rapporten ook nog moet uitpluizen! Vooruit dan maar. Maar ik waarschuw je: het is saai. Oersaai! En, vrees ik, erg voorspelbaar.

De energiesector, water en afvalverwerking was in 2009 goed voor 1% van de tewerkstelling in Vlaanderen. In 2009 waren er in Zuid-West-Vlaanderen 1206 mensen in die sector tewerkgesteld. Welgeteld 79 onder hen waren jonger dan 25 jaar. Dat is 6,55%. In de Westhoek is dat 8,13%, in Oostende 9,7%, in Midden-West-Vlaanderen 7,64%, in Gent, 8,31% in Dender-Waas 8,89% en in Noord-Limburg 8,69%. De Clerck staat Zijn lezers dus ijskoud voor te liegen! Overigens is het aandeel jongeren dat in deze sector tewerkgesteld is overal laag. Zeker niets om mee uit te pakken. In Zuid-West-Vlaanderen al zeker niet.

Toerisme dan. Horeca en toerisme zorgen in Vlaanderen voor 4% van de tewerkstelling. 58% is loontrekkend, 42 zelfstandig (helper). Voor Zuid-West-Vlaanderen gaat het over 2383 loontrekkenden; 832 onder hen zijn jonger dan 25. Dat is 34,91%. Allemaal cijfers die betrekking hebben op 2009, welteverstaan. Volgens het orakel De Clerck zouden er in deze sector dus het grootste aandeel jongeren tewerkgesteld zijn. Gezien er van al het vorige wat hij schrijft nog niets klopte, zie ik mij ook nu weer verplicht om enige vergelijkingen met andere regio’s te maken. In het Meetjesland bijvoorbeeld, is het aandeel van de tewerkgestelde jongeren 36,49%. In Midden-West-Vlaanderen 34,78%, Dender-Waas 34,45%, Turnhout 33,43% en Zuid-Limburg 33, 67%. Overigens vraag ik mij af of het wel zo’n goed teken is als het aandeel van jongeren in een bepaalde sector zo hoog is. Die oververtegenwoordiging van jongeren betekent namelijk in de eerste plaats dat er in die sector voor ouderen niet veel toekomst is. En daar is De Clerck dus blijkbaar fier op….. Sterk!

In Zijn grootheidswaanzin gaat De Clerck verder met: ‘In Zuid-West-Vlaanderen vinden we het grootste aandeel loontrekkenden in de bouwsector, de productie van bouwmateriaal en textiel’. Moet ik deze beker echt tot op de bodem ledigen?!? Ja?!?

In 2009 was 7% in de bouwsector tewerkgesteld. In de regio Zuid-West-Vlaanderen waren dat 8187 mensen. 74% van hen was werknemer. Dat cijfer is ongeveer hetzelfde over heel Vlaanderen. In Zuid-West-Vlaanderen zeker niet het hoogste! Ook interessant om weten is dat de tewerkstelling in de bouwsector in 2009 afnam. Overigens zegt dat cijfer over ‘aandeel loontrekkenden’ niets over de ‘sterkte’ of de ‘zwakte’ van een sector. Het is mij dan ook niet duidelijk welk punt De Clerck hiermee wil maken. Ik heb eerder de indruk dat Hij te veel aan verboden substanties had gezeten toen hij dit schreef.

De ‘productie van bouwmateriaal’ is in heel Vlaanderen goed voor 1% van de tewerkstelling. In Zuid-West-Vlaanderen werken in die sector 1490 mensen. In 2009 nam de tewerkstelling af…. In heel Vlaanderen is 85,3% in deze sector loontrekkend. Volgens het VDAB-rapport zou het aandeel loontrekkende jobs het hoogst liggen in Zuid-West-Vlaanderen, West- en Midden-Limburg en Maasland. Maar wat bewijst dat?!?

Tenslotte nog de ‘textielsector’. In 2009 werd 1% van de tewerkstelling in die sector gerealiseerd. 92% is als loontrekkende tewerkgesteld. De tewerkstelling in de textielsector daalde in 2009 met niet minder dan 12,5%. Dat ‘vergat’ Stefaan wellicht even in zijn lofzang op de ‘sterke sectoren’…. 89,9% van de tewerkstelling gebeurde onder het statuut van werknemer. So what? Dat betekent hooguit misschien dat dit een vrij kapitaalsintensieve sector is. Anders niets. Wat wil De Clerck eigenlijk met dit cijfer bewijzen?!?

De Clerck beëindigt Zijn blogpost met: ‘Elk van deze activiteiten moet blijven inzetten op innovatie en productontwikkeling om performant te blijven…’

Normaal volgt een conclusie logisch uit wat vooraf werd geschreven maar in het geval van de schrijfsels van De Clerck moeten we blijkbaar andere normen hanteren. Zijn conclusie heeft geen enkel uitstaans met wat hij voordien schreef. Die laatste zin is er zomaar, out of the blue, als een mantra, aangeplakt. Of misschien is De Clerck gewoon te slim voor mij, stomme sterveling die Hem niet begrijpt. Ik geef toe: je moet van erg goeden huize zijn om in nog geen 120 woorden zoveel onjuistheden en onzin te debiteren als Hij doet.

Advertenties

Jeugdclub De Coene.

Posted in writers blog with tags on 27/06/2012 by Pär Ongeluck

Het lijkt er een beetje op dat, waar jongeren onder de dertig op de CD&V-lijst van De Clerck geen plaats krijgen, zij dat overcompenseren op de lijst van De Coene. Niet minder dan 14 stuks staan erop! Dat is meer dan één derde van het aantal kandidaten. Dat is veel. Heel veel. Misschien zelfs te veel want tenslotte vormt die leeftijdsgroep slechts één vijfde van het electoraat. Van die nieuwe jongerenkandidaten staan er drie in de eerste tien op de kandidatenlijst: Axel Weydts (30), Tomas Bulcaen (30) en Tine Soens (24). De overige tien van de jonge De Coene-adepten kamperen bijna zeker op onherbergzame, onverkiesbare plaatsen. Al hun enthousiasme ten spijt is de kans bijzonder groot dat geen enkele van die jongeren verkozen raakt. Bovendien kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat De Coene met zijn jongerengevolg vooral in één en dezelfde Animo-vijver vist. Er is met andere woorden weinig plaats voor zogenaamde ‘verruimingskandidaten’. De jongerenbende dreigt daardoor zichzelf te kannibaliseren: de persoonlijke aanhang die ieder afzonderlijk heeft, valt voor een groot deel samen met de aanhang die de jongeren als groep hebben; het netwerk van de groep is veel en veel kleiner dan de optelsom van de individuele netwerken van de kandidaten. Dat is electoraal gezien niet interessant want bij de verkiezingen komt het erop aan om zoveel mogelijk individuele kiezers te overtuigen om op deze of gene partij te stemmen. Of een individu nu één keer of 25 keer op diezelfde lijst stemt, maakt eigenlijk niet uit. En net daarin schuilt juist het gevaar van de overdaad aan jongeren op 1 lijst: zij stemmen dan misschien wel massaal op hun leeftijdsgenoten maar hun massa is niet zo groot.

Anderzijds telt de lijst De Coene slechts 10 kandidaten – een vierde – tussen de 30 en 50 jaar oud, terwijl die leeftijdsgroep toch bijna 60 procent van de kiezers uitmaakt. Van die kandidaten tussen 30 en 50 staat er welgeteld één binnen de eerste tien op de lijst (Bert Herrewyn)…. De SP.a van De Coene heeft nu 7 zetels. Het is maar de vraag of het mogelijk is om met zo’n onevenwichtig samengestelde lijst dat aantal op te schroeven.

Hij leerde zijn volk misschien lezen maar niet schrijven.

Posted in Woordenaars with tags , , , , on 25/06/2012 by Pär Ongeluck

De stad Kortrijk heeft een cultuurintendant in dienst. Kost ons jaarlijks meer dan de burgemeester. Daarnaast heeft de stad Kortrijk ook nog eens een rist communicatiedeskundigen ter beschikking; worden deskundig geadviseerd door één of andere externe communicatiegoeroe. Toch slaagt men er ter stede niet in – al deze investeringen ten spijt – om de eenvoudigste regel die er in het Nederlands bestaat, de dt-regel, correct toe te te passen (zie http://www.kortrijk.be/nieuws/internationale-basketinterland). Ik vind dat beschamend. Een stad onwaardig. Zelfs Vanhee bakt het zo bruin niet als de redacteuren van de website van de stad Kortrijk. En dat wil toch iets zeggen. Net als de burgemeester van deze stad heeft de redactie van de website ook behoorlijk last van woordovertolligheid. Een ‘internationale basketinterland’ is daar een schitterend voorbeeld van. Een ‘interland’ is altijd internationaal, voor zover ik weet. Nationale interlands bestaan zelfs in België niet. Maar in het omhooggevallen Kortrijk moet het natuurlijk altijd ietsje méér zijn. En zo werd dat dan een ‘internationale interland’. Meer dan een nieuwe nominatie voor de ‘woordenaar van de maand’ levert het de redactie van de website van de stad Kortrijk niet op.

Ten behoeve van zij die mij niet geloven, het artikel zoals het ook nog op 25 juni op de website van de stad Kortrijk stond:

Internationale basketinterland

Britse_basketbalspeler.jpg

De Olympische Spelen in Londen naderen… dat heb je al zo vaak gehoord. Maar wat als een echt Olympisch basketteam nu eens naar hier kwam?

En dat gebeurt ook! Op zondag 22 juli speelt onze Belgische ploeg tegen het team van Groot-Brittannië. Jawel, het echte Olympische Britse team dat kort daarna aantreed in de Olympische arena in Londen.

Wil je de wedstrijd België – Groot-Brittannië bijwonen? Zak dan op zondag 22 juli naar SC Lange Munte af. De wedstrijd begint om 16:00u.

Je kan je kaarten aanschaffen ter plaatse kort voor de wedstrijd aan 10 euro (min 12-jarigen komen gratis binnen). Wil je kaarten vooraf reserveren: klik dan hier.

Reacties

Wéér een dt-fout! Bestaan er overigens andere dan internationale interlands? Nationale interlands, bijvoorbeeld?

Naschrift: in het kader van de heruitvinding van de lokale democratie werd mijn reactie ondertussen verwijderd en de dt-fout rechtgezet. De andere kemel bleef staan.

Burgemeester laat bibliotheek maandenlang sluiten voor overlast.

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , on 25/06/2012 by Pär Ongeluck

van onze verslaggever ter plaatse.

Dealers en drugsgebruikers maken misbruik van de bibliotheek. Er is ook vaak agressie. De stad heeft al diverse maatregelen genomen maar nu is de maat vol voor burgemeester De Clerck.

De bibliotheek krijgt geregeld te maken met sociale problemen. Er is drugsgebruik, het personeel wordt respectloos behandeld en er is agressie. ‘Van illegalen’, benadrukt De Clerck.

De bibliotheek in Kortrijk moet nu, met onmiddellijke ingang, voor maanden dicht door drugsoverlast. Burgemeester Stefaan De Clerck wil zo een eind maken aan de overlast in ondermeer de Leiestraat. Hij hoopt tegen de  verkiezingen een nieuwe locatie te kunnen beloven en dat de rust in de Leiestraat terugkeert.

Maandenlang de bibliotheek sluiten: het is een harde maatregel. Maar zo’n sluiting komt niet uit de lucht gevallen. ‘We hebben alle feiten samengelegd. Ook met het bibliotheekpersoneel hebben wij samengezeten’, zegt burgemeester De Clerck. De sluitingen maken deel uit van het negenpuntenplan van de Kortrijkse burgemeester, die komaf wil maken met de overlast. Vooral in de Leiestraat, waar illegale drugs- en boekhandelaars de sfeer overdag verzieken. Maar is een sluiting van zes maanden, een half jaar, niet wat drastisch? ‘Ik kan die bibliothecarissen en legale boekontleners ergens wel begrijpen‘, zegt de burgemeester. ‘Maar zij begrijpen ook dat er een probleem is’.

Als het van De Clerck afhangt, keren de getroffen bibliothecarissen en lezers na de verplichte sluiting niet meer terug. ‘Ik vind al die kennis die je in bibliotheken kunt opdoen trouwens heel ongezond’, vertrouwt De Clerck ons nog toe. ‘Om voor mij te stemmen is het zelfs beter dat je niet kunt schrijven en al zeker niet kunt lezen! Dat staat de heruitvinding van de lokale democratie, zoals ik die zie, in de weg.’ Het is wel niet uitgesloten dat de burgemeester de beslissing vroeger dan gepland weer opheft, mocht blijken dat de rust in de buurt terugkeert. In de tussentijd kunnen de lezers met hun verslaving wel nog terecht in de wijkbibliotheken, waar zij een aangepaste selectie boeken ter beschikking krijgen: Suske en Wiske, Jommeke, Tiny, Arendsoog en Kuifje, bijvoorbeeld.

Dreamteam De Clerck: vernieuwing, geen verjonging.

Posted in writers blog with tags , , , on 22/06/2012 by Pär Ongeluck

De CD&V heeft de lijst met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober klaar. CD&V hield deze legislatuur 18 van de 41 zitjes in de gemeenteraad warm. Als ze allemaal kwamen, tenminste, want sommigen stuurden nogal graag en vaak hun kat.

15 van de huidige 18 CD&V-raadsleden stellen zich opnieuw kandidaat. Veel vernieuwing komt er dus niet bij de CD&V. De gemiddelde leeftijd van die 15 is iets meer dan 48 jaar. De eerste 8 plaatsen op de kandidatenlijst worden ingenomen door zetelende gemeenteraadsleden van gemiddeld 50 jaar oud. De jongste is Alain Cnudde (41), de oudste Stefaan De Clerck (in december 61).

Op de lijst van De Clerck staan er vier mensen van minder dan 30 jaar. Dat is ongeveer een tiende van de kandidaten. De eerste ‘jongere’ op de lijst staat op plaats 13, de laatste op plaats 25. Niet meteen verkiesbare plaatsen. De kiezers tussen 18 en 30 maken ongeveer een vijfde uit van het totaal aantal kiezers…..

Blijkbaar heeft men het bij de CD&V erg moeilijk om jongeren te verleiden. Nu, dat is ook niet zo verwonderlijk. De CD&V heeft nooit een erg duidelijk profiel gehad en jongeren houden wel van duidelijkheid. Niet van dat eeuwige weifelen en zalven waar de CD&V zo in uitblinkt. Altijd dat mossel noch vis, veel enerzijds en anderzijds en nog veel meer kondraaierij om bij de winnaar van de dag op een goed blaadje te staan. Of, zoals Dehaene in een zeldzaam eerlijk moment ooit zei: de CVP – de huidige CD&V, dus – is een hoer. In Kortrijk ligt dat misschien nog ietsje anders want de CD&V is hier al sinds jaar en dag de grootste partij en had tot nu toe de bedpartners maar uit te kiezen. Of dat na de volgende verkiezingen nog zo zal zijn is niet zo zeker.

12 jaar geleden redde het archetype van de ideale schoonzoon, de seksloze Stefaan De Clerck, de CD&V nog op zijn eentje van de ondergang. Een huzarenstukje dat hij in 2006 niet meer kon herhalen. De Clerck zag zijn stemmenaantal in 2006 ten opzichte van 2000 zelfs bijna gehalveerd. Gelukkig voor de CD&V haalde ACW’er Lieven in Lybeer nog wat stemmen. Ondertussen zijn die ‘grote kanonnen’ echter alweer zes jaar ouder, is hun populariteit is er ook niet op vooruit gegaan en heerst er diepe verdeeldheid binnen de partij. Enkel de clan De Clerck weigert nog om in te zien dat het verhaal van Stefaan een aflopende zaak is. De vernieuwing van de partij ging in ieder geval niet gepaard met verjonging. Integendeel. Oude krokodillen als De Clerck gooien zich nu wel op de sociale media om zich een jong en sexy imago aan te meten, maar meer dan een imago is dat niet. Het is zelfs pijnlijk potsierlijk.

Aanvulling.

Posted in De afrekening with tags , on 21/06/2012 by Pär Ongeluck

In ‘Communicatiegestoord’ schreef ik al dat ik het niet erg netjes vind – ik druk mij heel beleefd uit – dat de burgemeester de verbintenis die hij met de Biënnale Interieur afsloot, voor drie vierden op het budget van de volgende bewindsploeg afwentelt. In totaal 450.000 van de 600.000 euro. Dat is toch niet niks, dacht ik. Ik ben trouwens niet de enige die daar zo over denkt. Ook Vlaams minister Bourgeois is die mening toegedaan. In een omzendbrief aan de provinciegouverneurs schreef hij op 14 oktober vorig jaar: “Ik verzoek de provinciale, gemeentelijke en OCMW-overheden om in het jaar van de verkiezingen en tot aan de installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid op te treden en in extremis geen beslissingen te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren.” Het hangt er natuurlijk van of de provinciegouverneur – Carl Decaluwe, een partijgenoot van de burgemeester – 450.000 euro veel vindt of niet. Ik in ieder geval wel. Het feit dat De Clerck met zijn beslissing het grootste deel van de uitgave naar de volgende legislatuur doorschuift, maakt het alleen maar erger. Maar ik kan mij best voorstellen dat de gouverneur 150.000 euro per jaar – eigenlijk meer, maar soit – maar een schijntje vindt. Bijna anderhalve keer het jaarloon van de burgemeester. Het loon van drie of vier politieagenten. Of een designtoiletje. Of bijna 200 keer het leefloon voor een alleenstaande. Peanuts voor de burgemeester en zijn handlangers, dus. En dan maar blazen over financiële zuinigheid…. Sommige mensen schamen zich echt nergens voor.

Jezus, zeg: alweer een nieuwe blog!

Posted in Vlugschriften with tags , , on 20/06/2012 by Pär Ongeluck

Nu de gemeenteraadsverkiezingen dichterbij sluipen, gaat er bijna geen week voorbij zonder dat er een nieuwe blog wordt opgestart. Deze week is het de beurt aan Stefaan De Clerck. Stefaan de Clerck is de burgemeester van de stad Kortrijk. Zijn blog vind je hier: http://declerckstefaan.wordpress.com/. Stefaan wil ‘de lokale democratie heruitvinden’, zegt hij. Het gebeurt niet zo vaak maar ik ben het deze keer wel met hem eens: de laatste decennia is er van lokale democratie weinig sprake geweest in Kortrijk. Dat heeft alles te maken met het autocratisch beleid dat in deze stad werd gevoerd. Maar, als we De Clerck onze stem geven, zal dat allemaal veranderen. Zegt hij. Tja, erg geloofwaardig klinkt dat niet uit de mond van een man die 12 jaar lang iets aan dat gebrek aan lokale democratie in deze stad had kunnen doen, toch? Ik reageerde ook in die zin op zijn blog, maar een dag later was mijn reactie nog niet gemodereerd. Met eerste reacties is dat normaal op WordPress. Nog even afwachten of mijn reactie ook wordt aanvaard, dus. Anderzijds, mijn ‘abonnement’ op zijn blog werd binnen het kwartier goedgekeurd en de reactie van iemand anders – die er ook nog niet stond toen ik mijn reactie plaatste – werd wel goed bevonden…. Ah, zo ziet die ‘lokale democratie’ van Stefaan eruit: zij die het met hem eens zijn mogen iets zeggen en de anderen moeten zwijgen. Had dan meteen gezegd dat die ‘lokale democratie’ maar om te lachen was, he, man!

Of Stefaan zijn blog ook daadwerkelijk zelf schrijft, durf ik ook te betwijfelen. Er staan gewoon te weinig taalfouten in om van zijn hand te kunnen zijn. Het is ook niet zijn ‘schrijfstijl’ (voor zover hij die heeft). Maar goed, dat is maar vorm en methode. Over zijn ‘inhoud’ heb ik het later nog wel.

naschrift: na twee dagen delibereren werd mijn reactie op de blog van De Clerck dan toch aanvaard. Zelfs beantwoord. De Clercksiaans beantwoord. Ik moet er ook nog aan toevoegen dat De Clerck – of zijn handlanger – wel zo eerlijk was om de automatische link naar deze blog, die normaal altijd verschijnt als ik op een andere blog reageer, te verwijderen. Ook dat zal in de leefwereld van De Clerck ‘lokale democratie’ heten: zij die een andere mening toegedaan zijn met een nietszeggend antwoord wandelen sturen en ervoor zorgen dat andere lezers niet ‘besmet’ raken.