Archief voor januari, 2012

Rundskop Cnudde.

Posted in Persweeën., Vlugschriften, Woordenaars on 25/01/2012 by Pär Ongeluck

Schepen Cnudde heeft zijn naam niet gestolen. Enfin, dat denk ik toch. In deze onzekere tijden is bijna niets nog zeker. Wat wel nog altijd als een paal boven water staat is dat politici er werkelijk alles voor over hebben om in het middelpunt van de belanstelling te staan. Zeker in deze pre-electorale tijden. Zij zijn zo mediageil en behaagziek dat zij zelfs bereid zijn om zichzelf onsterfelijk belachelijk te maken om toch maar de aandacht van de kiezer te krijgen. In de categorie ‘idioot van de eeuw’ doet schepen Cnudde vandaag een gooi naar de titel met zijn uitspraak over de Big Brother Award, uitgereikt door de Liga voor de Mensenrechten. De Liga heeft, in samenwerking met het Vlaams-Nederlandse Huis de Buren en de VUB, het Kortrijkse Safe Party Zone-label op de shortlist van grootste privacyschenders geplaatst. Waarom kunt u hier lezen: http://www.bigbrotherawards.be/bestanden/uploads/BBA_2012_Blacklists_nl.pdf. De prijsuitreiking van de Big Brother Award vindt op 26 januari in de Hallen in Schaarbeek plaats. De reactie van schepen Cnudde op de nominatie van het Safe Party Zone-label is ronduit verbijsterend. Hij hoopt namelijk de award te winnen, zo verklaart hij in Het Nieuwsblad van vandaag! (zie http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=8V3LAUAJ) Ik citeer letterlijk uit het artikel van Vermoere: ‘Schepen van Jeugd Alain Cnudde (CD&V) zegt dat hij de prijs hoopt te winnen. ‘Ik maak me geen zorgen. We hebben hierover alleen lof over gekregen en andere steden nemen dit over.’ Cnudde hoort ergens dat er een prijs te winnen valt en hij is er als de kippen bij om die te claimen. Tsssss! Schepen Cnudde heeft dus niet eens door dat de nominatie en het winnen van die prijs juist een striemende aanklacht TEGEN het systeem inhouden!  Hoe onnozel kan je eigenlijk zijn?!? Je moet al De Clerck heten of journalist zijn om nog meer te blunderen dan rundskop Cnudde hier doet.

Journalist Vermoere, die ook zijn steentje aan de onnozelheid wil bijdragen, besluit zijn artikel met de mededeling dat ‘er tot nog toe nochtans op politiek vlak een grote eensgezindheid over Safe Party Zone was’. Dat is een pertinente leugen. Groen – bij de invoering van het Safe Party Zone-label nog Groen! – is altijd al tegenstander van het systeem geweest. Dat is politiek waarnemer Vermoere blijkbaar ontsnapt. Zoals er de plaatselijke journalisten zoveel ontsnapt.

Naschrift: knudde voor Cnudde maar het Safe Party Zone-label heeft geen prijs gewonnen. Die ‘eer’ viel de politie Westkust met haar VIP-project wel te beurt. Een project dat overigens ook in Kortrijk – enthousiast – navolging heeft gekregen. De Kortrijkse ‘blacklist’ werd teleurstellend negende en laatste.

Advertenties

Zweetdief ontsnapt te K.

Posted in De Bijlage., Persweeën. with tags , , , , on 23/01/2012 by Pär Ongeluck

Zaterdagavond werd de beruchte zweetdief Kris Vanhee op de nieuwjaarsreceptie van Groen betrapt op het stelen van de tekst van een voordracht. De snoodaard kon echter ontkomen en publiceerde de integrale tekst vervolgens op de website van de krant Het Nieuwsblad. (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLKVA_20120121_003) Uiteraard voorzag Vanhee de tektst niet van enige verduidelijking, analyse of commentaar; dat zou namelijk teveel energie kosten. Vanhee verdedigde zijn wandaad ook nog door te stellen dat Matti Vandemaele, de steller van het pamflet, hem de tekst persoonlijk had gegeven. Volgens korpschef Eeckhout betreft het hier een ernstig geval van ongedwongen prostitutie, waartegen hij echter niet kan optreden. Burgemeester De Clerck kwakkelt dat hij in ‘zijn’ stad geen straffeloosheid zal tolereren. Wat hij daarmee precies bedoelde, is voor niemand duidelijk – wellicht ook niet voor hemzelf – maar het klonk wel ferm!

Aiaiaiaiai!

Posted in Woordenaars on 23/01/2012 by Pär Ongeluck

Puntje 26 op de agenda van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2012 maakt pijnlijk duidelijk dat het onze bestuurslui geen snars van het onderwerp begrijpen. Het luidt: ‘Nederlands op de werkvloer – Continuering project. Voorwaarden en wijze van gunnen.’ (zie http://www.kortrijk.be/over-de-stad/politiek/cbs/agenda) Nu is ‘continuering’ strikt gezien wel correct Nederlands, in het kader van ‘Nederlands op de werkvloer’ is het een voorbeeld van hoe het nu juist NIET moet. ‘Continuering’ is stadshuistaal van het zuiverste water. Hoog tijd om die burgemeester en schepenen de cursus ‘Nederlands op de werkvloer’ eens te laten volgen. Samen met de voltallige redactie van de website van de stad Kortrijk.

WES en zeker (niet)!

Posted in Het Gouden Kalf with tags , , , , , , on 22/01/2012 by Pär Ongeluck

Kortrijk is de enige centrumstad waar de commerciële leegstand tussen april 2008 en oktober 2011 toegenomen is. Dat blijkt uit een marktonderzoek van Locatus, uitgevoerd in opdracht van WES. In april 2008 bedroeg de leegstand in Kortrijk nog 9,0%, in oktober 2011 was die al toegenomen tot 9,3%. In diezelfde periode daalde de leegstand in de andere West-Vlaamse centrumsteden. Dat is een merkwaardige vaststelling. Of toch weer niet. In die periode was Kortrijk de enige centrumstad waar een ingrijpende verandering plaatsvond: men plantte er als enige centrumstad een groot winkelcentrum in het hart van de stad in. Zoiets blijft niet zonder gevolgen. Iedereen snapt dat je niet zomaar, in één klap, 85 winkelgelegenheden bij kunt scheppen, zonder dat dit gevolgen heeft op de rest van het winkelareaal. Nou, ja, niet iedereen snapt dat. WES snapt het niet, UNIZO snapt het niet en het stadsbestuur snapt het ook al niet. Het is nochtans heel eenvoudig: het volume aan bestedingen blijft constant of stijgt slechts heel langzaam. Het aanbod op één plaats in één klap met 85 verhogen is enkel mogelijk als ook het bestedingsvolume gevoelig stijgt. Dat laatste is niet het geval en dus moesten er wel koppen rollen. En dat is precies wat er in Kortrijk is gebeurd. Dat verklaart ook meteen waarom de leegstand in Kortrijk, in tegenstelling tot in de andere centrumsteden, is gestegen en niet is gedaald, zoals door de pleitbezorgers van het Gouden Kalf werd voorgespiegeld. Zoals zij het stelden zou het nieuwe winkelcentrum een zegen voor de middenstand en de tewerkstelling in Kortrijk zijn. Men beriep zich daarvoor niet op studies maar op nooit hard gemaakte veronderstellingen. Het complete stadsbestuur, vakbonden en verenigingen van zelfstandigen,… allemaal trapten ze met open ogen in de mooipraterij van Foruminvest. Zoveel collectieve domheid is niet geloofwaardig. Hier moet echt wel meer aan de hand zijn. Ondertussen voert Foruminvest dezelfde truc op in het Waalse Verviers. En ook daar geen haan die er naar kraait.

Cynisme in het veiligheidsdebat.

Posted in Cijfers en Letters., De afrekening, writers blog on 18/01/2012 by Pär Ongeluck

Vorige week liet Stefaan De Clerck, burgemeester van de stad Kortrijk, al weten dat het OCMW en de politie van Kortrijk het dit jaar met dezelfde dotatie als vorig jaar moeten rooien. Afgaande op de reacties op het artikel in Het Nieuwsblad ligt niemand wakker van het bevriezen van de gelden voor het OCMW. Van die voor de politie daarentegen wel. Eén lezer drukt het zelfs zo uit: ‘politie meer geld en ocmw zeer veel minder geld’.  (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=7I3KR48L). Tja…..

In het artikel van Vanhee kwamen de kopstukken van beide getroffen diensten – Franceska Verhenne ( voorzitster OCMW) en Stefaan Eeckhout (korpschef politiezone Vlas) – ook aan het woord. Verhenne reageerde eerder gelaten, terwijl Eeckhout meteen met de spierballen rolde en dreigde om dan maar minder agenten de baan op te sturen.

Enkele kanttekeningen bij dit alles.

Zoals in een vorig stuk al geschreven is ‘veiligheid’ een heikel thema, dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zeker een rol zal spelen. Niemand kan tegen meer veiligheid zijn. De Clerck gaf in zijn nieuwjaarsboodschap al mee dat veiligheid voor hem in ieder geval een prioriteit is. Zijn woorden waren nog niet koud of hij kondigde aan dat de dotatie aan de politie werd bevroren. Toch een beetje vreemd, niet? Op het eerste zicht wel. Maar bij nader inzien toch weer niet. De Clerck zegt enkel dat de politie niet méér centen krijgt, NIET dat er minder politieagenten de straat op moeten gestuurd worden! Dat zou in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen politieke zelfmoord geweest zijn. Die conclusie laat hij over zijn goede vriend Stefaan Eeckhout. Die kan zoiets zonder problemen zeggen omdat hij toch vast benoemd is en zich niet tegenover de kiezer moet verantwoorden. Eeckhout haalt de kastanjes uit het vuur voor De Clerck. En daarmee is meteen ook de toon gezet voor het veiligheidsdebat van 13 februari: dit dreigt een debat te worden over centen, niet over inhoud. Daar hebben De Clerck en Eeckhout samen netjes voor gezorgd. De Clerck gaf de voorzet, Eeckhout kopte binnen. Of meer politie ook meer veiligheid betekent, is een vraag waar men in het debat netjes omheen zal fietsen. Door de eenzijdige (financiële) benadering blijft een debat ten gronde over het functioneren van de politiezone Vlas, ook buiten schot. Wat misschien ook juist de bedoeling van De Clerck en Eeckhout is…..

Het is ook niet geheel onlogisch dat de politie niet méér centen toegestopt krijgt. De begroting van de politiezone Vlas vertoont namelijk, wat personeel betreft, al jaren een overschot van een goeie 600.000 euro. Op de begroting 2010 bijvoorbeeld werd de personeelskost begroot op 19.469.722 euro. Volgens de jaarrekening werd er echter maar 18.853.104 euro uitgegeven. (zie bladzijde 101 van  het jaarverslag van de politiezone Vlas: http://www.pzvlas.be/fileadmin/MEDIA/website/documenten/beleid/diverse/Jaarverslag_2010.pdf) Dat is een verschil van 616.618 euro. Geld dat zonder problemen kon gebruikt worden om méér blauw op straat te sturen. Daar zelfs voor bedoeld was. Waarom dat dan niet gebeurde, moet de lezer maar aan Eeckhout en De Clerck vragen. Tenslotte zijn dat de mannen die de dienst uitmaken bij de politie. De eerste als korpschef en de tweede als voorzitter van de politieraad en als allesbepalend lid van het politiecollege. In de politieraad van de zone Vlas heeft CD&V overigens een absolute meerderheid. Als er niet meer blauw op straat komt, moet de oorzaak  o.a. vooral daar worden gezocht. Het blijft ook zo dat zelfs bij een niet gestegen dotatie van Kortrijk, de middelen die op de politiebegroting voor personeel worden ingeschreven, dezelfde blijven. Op de tweede begrotingswijziging van oktober 2011 werd langs de uitgavenzijde de post ‘personeel’ echter met 896.811 euro verminderd naar 18.818.045 euro. De inkomsten (voor personeel) bleven evenwel ongewijzigd. Dit duidt erop dat er ook in 2011 voldoende ruimte was om het politiekorps uit te breiden. Paradoxaal genoeg vroeg – en kreeg – de politie in oktober 2011 ook 2% verhoging van de dotatie van de gemeenten, terwijl er op dat ogenblik ruim voldoende eigen reserves waren.

Stad Kortrijk is niet de enige participant in de politiezone Vlas. De andere deelnemers zijn Lendelede en Kuurne. Met de bevriezing van de dotatie door de stad Kortrijk, zet de Kortrijkse meerderheid, bij monde van De Clerck, het mes op de keel van de andere gemeenten. Wat het personeel betreft verloopt de financiering overigens gedeeltelijk vanuit de federale overheid. De deelnemende gemeenten draaien voor ongeveer 70% van de personeelskosten op. De overige 30% komt van de federale overheid. Als Kortrijk de toelage aan de politiezone Vlas op het peil van 2011 houdt dan is het effect daarvan marginaal en zeker niet van die aard dat Eeckhout nu al moet gaan blaten dat hij dan maar minder blauw de straat zal opsturen.

Er is nog iets anders. Het personeelskader van de politiezone Vlas werd op 27 oktober 2003 vastgelegd. Dat personeelskader voorziet 271 mensen in het operationeel kader en 41 mensen in het logistiek kader (administratie vooral). De verdeling, volgens dat kader van 2003, is als volgt: wat het operationeel kader betreft, 20 hogere officieren,  in het middenkader 58 mensen, in het basiskader 173 en tot slot nog 20 agenten. De realiteit ziet er eventjes anders uit.  Op 31 december 2010 waren er niet minder dan 25 hogere officieren in dienst, zaten 47 mensen in het middenkader, 173 in het basiskader en 14 in het kader van agent. In totaal 259 personeelsleden. Dat zijn er 12 minder dan het kader voorziet. Als men het omzet in voltijdse equivalenten dan waren er eind december 2010 zelfs maar 254,8 personeelsleden. Dat zijn er toch 16,2 minder dan mogelijk. In de personeelsstructuur van de politiezone Vlas valt het ook op dat de nadruk vooral op hogere functies ligt. Niet minder dan 5 mensen boven het kader in de hoogste functies bijvoorbeeld. Dat topkader is niet meteen het blauw dat men op straat ziet. Anderzijds voorziet het kader wel 20 agenten, maar zijn er slechts 14 in dienst. (in voltijdse equivalenten 12,5). In het administratief en logistiek kader – dat zijn dus mensen die zeker de baan niet doen – zijn er 41 personeelsleden voorzien. Die werden als volgt verdeeld: 3 niveau A, 8 niveau B, 22 niveau C en8 niveau D. In realiteit waren er op 31 december 2010, 6 mensen van niveau A, 9 van niveau B, 24 van niveau C en 15 van niveau D. In totaal 54 mensen. In voltijdse equivalenten uitgedrukt, waren er 49,6 mensen in het administratief en logistiek kader tewerkgesteld. Dat zijn er 8,6 meer dan wat het kader voorziet. Ook hier is het hoogste niveau oververtegenwoordigd: dubbel zoveel niveau A als voorzien. Dergelijke topzware  structuur noemt men een Mexicaans leger: veel generaals en weinig voetvolk. De nadruk ligt in de politiezone Vlas op de hogere echelons, zowel operationeel als administratief en logistiek. De verantwoordelijkheid hiervoor moet bij het management van de politiezone Vlas worden gezocht. En het management wordt gevormd door…. precies, de zetelende meerderheid in samenspraak met de korpschef; die zetelende meerderheid in het politiecollege wordt vertegenwoordigd door Stefaan De Clerck….. Eeckhout moet dus bij zichzelf en zijn goeie vriend Stefaan gaan klagen over de structuur die hijzelf heeft opgezet.

De vergoedingen die politiemensen krijgen voor bijzondere dienstprestaties vertellen een gelijkaardig verhaal als de personeelsstructuur. In 2006 werd er voor weekendprestaties, nachtprestaties, extra-prestaties en bereikbaarheid en terugroepbaarheid alles samen  1.634.493 euro uitgegeven. In 2010 is dat gestegen tot 1.828.003 euro. Een stijging van 11,83% op 4 jaar tijd is niet zo spectaculair. Het aantal vergoedingen steeg in diezelfde periode van 160.523 in 2006 tot 181.026. Of een stijging van 12,77%. Het leeuwenaandeel van die bijzondere vergoedingen gaat uiteraard naar de operationele diensten. Er zijn echter ook verschuivingen. Vooral de stijging van het aantal vergoedingen voor ‘bereikbaarheid en oproepbaarheid’ steeg spectaculair. Van 21529 in 2006 tot 35861 in 2010. Tegenover deze vergoedingen staat geen enkele prestatie. De korpsleiding kreeg er 1413 in 2006. In 2010 graaiden ze al 2168 keer in diezelfde mand van vergoedingen voor ‘bereikbaarheid en oproepbaarheid’…. In 2006 werden 118.652 of 73,91% van alle vergoedingen gegeven aan agenten die ‘operaties’ hadden uitgevoerd. In 2010 is dat gestegen tot 121.899 vergoedingen. Die vertegenwoordigen echter maar 67,33% van het totale aantal vergoedingen. Er werd m.a.w. in 2010 in verhouding minder gepatrouilleerd in de  nachtelijke uren en in het weekend…. De diensten die geen operaties uitvoeren zagen hun aandeel wel stijgen. Tot die diensten behoren o.a. de korpsleiding (op ieder vlak!), de wijkwerking, verkeer en logistiek (vooral een grote stijging in de post ‘bereikbaarheid en oproepbaarheid’, wat geen effectieve prestaties inhoudt). De korpsleiding kreeg in 2006 in totaal 2494 vergoedingen. In 2010 was dat al opgelopen tot 3822. Een stijging van maar liefst 1328 vergoedingen of 53,24%! Het uiterst beperkte kliekje dat de korpsleiding toch is, was in de periode 2006-2010 verantwoordelijk voor niet minder dan 40,89% van de totale stijging van alle vergoedingen. Dit maakt pijnlijk duidelijk waar de prioriteiten van de korpsleiding liggen. Niet bij het operationele in ieder geval. Het dreigement van Eeckhout om minder blauw de straat op te sturen, krijgt op die manier ook een bijzonder cynische toon. De korpsleiding is vooral begaan met zichzelf. De veiligheid van de burger, die vooral door de gewone, operationele, agenten moet worden verzekerd, is voor hen slechts bijzaak. Dat klinkt misschien hard maar het blijkt wel uit alle cijfers en uit de structuur die het management van de politiezone Vlas heeft uitgestippeld.

Stefaan, de Terrasverduidelijker.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 16/01/2012 by Pär Ongeluck

Vandaag staat er in verschillende kranten een artikel over het roken op terrassen. De FOD Volksgezondheid heeft alle burgemeesters en chefs van de politie namelijk een brief gestuurd met wat zij onder een ‘rookterras’ verstaat. Controleurs van de FOD Volksgezondheid hadden vastgesteld dat de caféhouders de term ‘rookterras’ nogal vrij interpreteerden en daar wilde minister Onkelinx met haar omzendbrief even duidelijkheid in scheppen. Volgens de ministeriële omzendbrief is een rookterras een ‘uitbouw die permanent langs minstens één zijde volledig open is’. En daar mag worden gerookt. Dat is duidelijk toch? Niettegenstaande die duidelijkheid vindt Stefaan De Clerck, burgemeester van het provincienest Kortrijk, het nodig om nog eventjes te verduidelijken. En de omzendbrief naar eigen goeddunken te interpreteren. Dat hij daarbij een loopje neemt met de waarheid en de verwarring zo mogelijk nog groter maakt, zijn we van De Clerck wel gewoon. Al net zo gewoon als we van de plaatselijke pers weten dat zij met hun ogen open in het wollige verhaal van De Clerck meestappen. De Clerck doet alsof hij en niemand anders het begrip ‘rookterras’ nu eens voor en voor altijd gedefinieerd heeft. Op de website van de stad Kortrijk klinkt het aldus: ‘ een terras is een uitbouw van een horeca-instelling op het trottoir, waarvan minstens één zijde permanent (geheel of gedeeltelijk) open is.’ (zie http://www.kortrijk.be/nieuws/politiezone-vlas-bepaalt-definitie-terras-in-kader-van-wetgeving-rookverbod) Dat is niet helemaal wat er in de ministeriële omzendbrief stond en het is niet aan De Clerck om te bepalen wat de federale controleurs onder een terras moeten verstaan en wat niet. Daar heeft De Clerck geen enkele, maar dan ook geen enkele bevoegdheid over. De minister zegt dat minstens één wand van dat rookterras VOLLEDIG open moet zijn en De Clerck kan op zijn kop staan maar kan en mag daar niets aan veranderen. In de wet van 22 december 2009 staat trouwens ook niet dat dat het tot de bevoegdheid van de burgemeester behoort om dat te bepalen. Blijkbaar heeft De Clerck in zijn waanwereld nog altijd niet door dat hij slechts burgemeester van een provinciestadje is en geen minister meer….. De Clerck is bovendien ook nog eens advocaat. Kun je je dat voorstellen? Uiteraard was er weer geen enkele perskoelie in de buurt om die man eens op zijn plaats te wijzen. Het is triest gesteld in Kortrijk. Zowel met de politici als met de pers. Volgens ALLE kranten heeft De Clerck die definitie van een terras zelfs in samenspraak met de politiezone Vlas bedacht. Hebben de burgemeester en de politiezone Vlas echt niks beters te doen dan zich te moeien in zaken waar ze geen fluit uitstaans mee hebben?!? Het zijn trouwens niet in de eerste plaats de politiemensen die zich met het rookverbod inlaten. Ook daar slaat onze advocaat-burgemeester de bal compleet mis. De politie heeft wel andere dingen te doen, dacht ik. En denkt De Clerck nu echt dat hij iets in de pap te brokken heeft in Lendelede en Kuurne?!? Dat zullen de burgemeesters daar niet zo leuk vinden, vermoed ik…..

Korpschef gijzelt stadsbestuur en bevolking Kortrijk.

Posted in writers blog on 14/01/2012 by Pär Ongeluck

Volgens stedelijk omroeper van Het Nieuwsblad, Kris Vanhee, is de begroting 2012 rond. Niet vierkant, driehoekig of ovaal maar rond. Dat heeft hij waarschijnlijk uit een ‘goede bron’. De toog van één of ander café, dus. Ik dacht dat er nog geen begroting 2012 was, maar blijkt dat ik mij weer eens heb vergist. Excuses, Kris! ‘Waarom rond’, hoor ik u vragen. Wel, design is everything in deze stad van innovatie, creatie en design en voor dit boekjaar heeft men dus gekozen voor de ronde vorm. Omdat rond makkelijker rolt en te slikken valt, wellicht.

Edoch! Vanhee zou zijn reputatie van onderzoeksjournalist geen eer aandoen, als hij toch niet een smet op die ronde begroting had gevonden. Als een sperwer die op twee kilometer hoogte een muis weet te ontwaren, zo werd het immer kritisch oog van Vanhee bij het zien van de begroting 2012 onweerstaanbaar aangetrokken tot de dotatie aan de politie van Kortrijk. ‘Ha’, dacht hij verrukt, ‘hier zit een stevig artikel in!’ En toog aan het werk.

Volgens begrotingsspecialist Vanhee krijgt de politie dit jaar geen twee procent extra budgetruimte bij. (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=7I3KR48L) Dat heeft Stefaan De Clerck hem persoonlijk verteld. ‘Even luisteren wat de korpschef daarvan vindt’, denkt Vanhee en trekt met zijn pas verworven kennis richting het politiecommissariaat. Daar treft hij de korpschef aan. Stefaan Eeckhout, die even voordien was ingelicht, is in alle staten. ‘Het inzetten van het Flexteam en het handhaven van de nultolerantie in Kortrijk kost extra geld. Daar is geen rekening mee gehouden. Als het niet anders kan, zullen we minder blauw op straat moeten inzetten’, briest hij. Een straffe uitspraak van Eeckhout, waarmee hij zijn boekje (weer) te buiten gaat en zich in de politiek gaat mengen. Deze uitspraak is niets anders dan een dreigement aan het adres van de politici die volgende maand in de gemeenteraad een debat over de veiligheid in Kortrijk houden. Daarbij zal ook de werking van de politie doorgelicht worden. Eeckhout wacht het debat niet af en dreigt er nu al mee om dan maar minder agenten de straat op te sturen. Hiermee legt hij meteen al een zware hypotheek op het debat van volgende maand. Eeckhout weet ook drommels goed dat dit jaar een verkiezingsjaar is. ‘Veiligheid’ zal daarbij een belangrijk thema zijn. Burgemeester Stefaan De Clerck gaf dat trouwens al aan in zijn nieuwjaarsboodschap. Door de interventie van Eeckhout kunnen de politici zich in dit klimaat ook geen misstappen in het veiligheidsdebat meer veroorloven. Allemaal hebben ze er dit jaar heel veel voor over om van Kortrijk een veiliger stad te maken en zo in de gunst van de kiezer te komen.  Eigenlijk kunnen ze nu – over de partijgrenzen heen – niets anders meer dan het budget voor de politie toch optrekken. Natuurlijk zal men de politie wel vragen om de middelen ook efficiënter in te zetten, maar het bevriezen van het budget lijkt mij nu – na de ongeoorloofde tussenkomst van Eeckhout – erg moeilijk te worden. En misschien is dat wel precies waar Stefaan De Clerck naartoe wilde…..

In de marge merkt Vanhee ook nog op dat het OCMW ook niet op een verhoging van het budget moet rekenen. Afgaand op de reacties op het artikel van Vanhee kan dat niemand een reet schelen. Voor politici is dat publiek trouwens ook niet zo interessant. Kortrijk is toch zo’n warme stad.