Archief voor augustus, 2011

Het kan verkeren en het sérieux van Leleu.

Posted in Persweeën., Verkeer(d), writers blog on 31/08/2011 by Pär Ongeluck

In de nasleep van een onderzoek van o.a. Touring over ‘gevaarlijke wegen’ werden we de voorbije weken overstelpt met artikels over verkeers(on)veiligheid. Vooral de enquête van Jong Groen Kortrijk kreeg in de lokale pers nogal wat aandacht. Op zich is die aandacht voor verkeer niet slecht, natuurlijk. Ook al is de enquête niet echt wetenschappelijk te noemen. In de ogen van de respondenten – hun mening wordt door Groen!-woordvoerder Vandemaele meteen maar tot die van alle zwakke weggebruikers gebombardeerd – vinden volgens Jong Groen Kortrijk vooral de kluifrotonde, de Oudenaardsesteenweg en het kruispunt aan de Menenpoort geen genade. Volgens Matti Vandemaele zijn die problematische situaties het gevolg van de keuze die de stad Kortrijk maakt om zoveel mogelijk autoverkeer naar de binnenstad te zuigen. Dat zal waarschijnlijk wel zo zijn maar of die keuzes ook bewust gebeuren, durf ik te betwijfelen. Het beleid van deze stad blinkt namelijk uit door een totaal gebrek aan visie en doordacht beleid. Men moddert maar wat aan. Dagjespolitiek ingegeven door de illusie van het moment. Of door wie op dat ogenblik het luidst roept. Dat gebrek aan visie en beleid uit zich trouwens niet alleen op het vlak van verkeer. Het is een constante in het bestuur van deze stad: een totaal gebrek aan visie en beleid. Maar dit terzijde.

Nog een opmerking bij de enquête van Jong Groen: gezien de enquête via de website van Jong Groen diende ingevuld, zijn de respondenten hoogstwaarschijnlijk voornamelijk ook sympathisanten van Groen! Dat geeft een vertekend beeld. Bovendien gaat het in de enquête niet over de realiteit maar over de perceptie van de realiteit. Mede daardoor is de waarde van de resultaten relatief. Het is niet omdat iemand het gevoel heeft dat een kruispunt onveilig is dat het daarom ook effectief onveilig is, zeg maar.

Dat blijkt ook uit een artikel dat later in de week volgde: in dat werkstuk – een als artikel vermomd ingezonden stuk van N-VA-signatuur – meent Vermoere te weten dat hét gevaarlijkste punt voor fietsers in Kortrijk niet de kluifrotonde, niet de Menenpoort en niet de Oudenaardsesteenweg is, zoals uit de enquête van Jong Groen blijkt, maar het kruispunt van de Handboogstraat en de Leiestraat. Vermoere heeft dat van de politie, die tot die bevinding komt op basis van metingen, uitgevoerd tussen 2006 en 2009. ‘Metingen’, jandorie! Hoe meten ze zoiets? ‘Tellingen’, ja, dat had gekund, maar ‘metingen’?!? Uiteraard heeft Vermoere niet naar concrete cijfers gevraagd – een Kortrijkse journalist vraagt volgens een ongeschreven wet nooit naar cijfers –  waardoor die bewering nogal wat aan waarde inboet. Zijn het er twintig? Vijf? Zevenendertig? Honderdenvier? Geen mens die het weet en al zeker geen Kortrijkse journalist die het wil weten! De geïnteresseerde lezer is gewoon verplicht om Vermoere en de politie op hun woord te geloven want de cijfers zijn nergens te verifiëren. Tot 2006 zijn er op de website van de politie wel cijfers over ongevallen te vinden – tussen 2006 en 2009 is er globaal een daling van het aantal verkeersslachtoffers – maar om één of andere duistere reden hield men het na 2006 voor bekeken. Jammer. De cijfers die Vermoere aanhaalt (de ‘metingen’ van de periode tussen 2006-2009) vertellen ook niets over hoe de situatie nu is. Eigenlijk is het best vreemd – om niet te zeggen ‘verdacht’ –  te noemen dat de politie Vermoere geen recentere cijfers bezorgde. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?!? Wie iet of wat met verkeersveiligheid begaan is – en ik veronderstel dat de politie dat toch wel is – houdt zo’n cijfers van maand tot maand bij om zo, waar nodig, in te grijpen of bij te sturen. In Kortrijk blijkbaar niet. In Kortrijk komt men in 2011 met cijfers van 2006-2009 aandraven! Hoewel de verkeerssituatie in Kortrijk sinds 2009 grondig is veranderd – denk o.a. maar aan die duizenden auto’s die elke dag in de richting van het Gouden Kalf moeten – is er kilometers in het rond geen journalist te bespeuren die daar een opmerking over durft te maken. Dat zegt even veel over de werking van de politie als over de werking van de pers: ze zijn elkaars evenknie als het op amateurisme aankomt.

Gisteren kondigde beroepsjournalist (sic!) Vanhee dan de première van de film over het mobiliteitsplan van de stad Kortrijk aan. In al zijn ijver vergat Vanhee evenwel om de datum te vermelden….. Symptomatisch voor het doorgedreven professionalisme van de plaatselijke pers. Bij Het Nieuwsblad kennen ze ook graag de mening van de lezer en dus peilde Vanhee in zijn artikel ‘Film over mobiliteitsplan kost 32.000 euro (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLKVA_20110830_001) naar de mening van Jan Modaal over de kostprijs van die promofilm (32.000 euro, volgens de krant van gisteren). Ook dat is symptomatisch voor onze verslaggevers: het gaat nooit over inhoud, enkel over vorm. Een succes werd de vraag van Vanhee niet want slechts één lezer reageerde. Met de mededeling dat je voor 32.000 euro toch wel een mooi fietspad kunt aanleggen. Volkomen naast de kwestie, uiteraard. Dat mag ook niet verwonderen, gezien de vraagstelling.

In de krant van vandaag noteert Vanhee dan dat ‘Groen! de ‘dure’ mobiliteitsfilm van stad hekelt’. Volgens plaatselijk beursmakelaar Vanhee is de waarde van de film op amper 1 dag gestegen van 32.000 euro naar 34.000 euro. Niet onaardig voor een streekproduct. Overigens gaat het grootste deel van het artikel niet over de reactie van Groen!-voorzitter Allijns. De reactie van Allijns klinkt ook heel wat minder hekelend dan de titel van het stuk van Vanhee laat vermoeden. Schepen van Mobiliteit Leleu krijgt in dat artikel ook veel meer aandacht dan de voorzitter van Groen! Alweer een waardeloze titel boven een waardeloos artikel, dus. De vakantie heeft Vanhee duidelijk niet tot beterschap geïnspireerd.

Ook zonder de film over het Mobiliteitsplan van de stad Kortrijk gezien te hebben, wil ik enkele bedenkingen formuleren. Naar het schijnt zou het een ludieke film zijn. Op zich is daar niets tegen maar het gevaar is niet denkbeeldig dat de meeste mensen enkel het ludieke zullen onthouden. Als instrument om burgers te laten participeren lijkt mij deze film dan ook totaal ongeschikt. Maar wellicht is het ook niet als participatiemiddel bedoeld. Of, zoals Leleu leutert: het is verplicht om het mobiliteitsplan kenbaar te maken. 23 minuten van de film is, aldus Leleu in Het Nieuwsblad, een kortfilm en de rest – 17 minuten – is informatief. Die verhouding zegt alles over het sérieux van Leleu…. Met zijn reactie bewijst Leleu eens te meer hoe laatdunkend hij over het kiesvee denkt: geef hen maar iets om te lachen, dat houdt hen tevreden. Brood en spelen. Het democratisch gehalte van Leleu – en bij uitbreiding heel dit stadsbestuur – is nihil. Burgers worden dan misschien wel een beetje geïnformeerd – omdat het verplicht is – maar echt meedenken mogen ze niet. Als ze dat wel mochten dan stonden alle studies, metingen en tellingen die men als voorbereiding gedaan heeft én de plannen zelf nu al lang online. Zodat burgers zich zélf een idee kunnen vormen en zélf eventueel oplossingen naar voor kunnen brengen. Maar dat is waarschijnlijk wat het stadsbestuur nu net niet wil. En dus maakt men een filmpje. Om te lachen. En na de voorstelling is er een receptie waar uiteraard ook het kruim van de Kortrijkse journalistenbond zal aanwezig zijn. Ik vind die houding van het stadsbestuur ronduit beschamend en om bij te huilen. Een pers die naam waardig zou die houding ook hekelen. Niet in Kortrijk, dus. Hier is de pers een tafelschuimend promotieteam in handen van het stadsbestuur.

Advertenties

Eigen dealers eerst!

Posted in Kortrijkse zendelingen, Vlugschriften on 29/08/2011 by Pär Ongeluck

In zijn niet aflatende strijd tegen de drugs- en criminaliteitsproblematiek in de Antwerpse Seefhoekwijk wil onze eeuwig ontslagnemende christen-democratische mini-ster van justititie, de klerk Stefaan, illegale criminelen sneller het land uitwijzen. Dat wist zijne excellentie te melden na een onderhoud met de socialistische burgemeester van Antwerpen, Patrick Jansssen, gedelegeerd bestuurder van middenstandsorganisatie Unizo, Karel Van Eetvelt en procureur Dams. Ik kan mij vergissen, maar ik meen dat onze klerk zoiets al eens eerder heeft gezegd. Gezegd! Niet uitgevoerd! Of het uiteindelijk ook een oplossing zal blijken, is maar de vraag. Stefaan en kompanen wekken met deze uitspraak verkeerdelijk de indruk dat heel de hele drughandel in handen is van illegalen. Kwestie van een duidelijke zondebok te hebben, waarschijnlijk. En o, zo typerend voor een diep christen als Stefaan. Denken de heren nu echt dat de drughandel zal stilvallen omdat ze enkele illegalen terug naar huis sturen?!? Dan komt het hele zootje toch gewoon in handen van autochtone dealers?!? En wat dan? Of is dat misschien de bedoeling: eigen dealers eerst en dat allochtoon tuig terug naar hun land van herkomst? Misschien moet Stefaan er toch maar eens over denken om druggebruik te legaliseren. Maar dat vergt moed en een Stefaan die tegen het gangbare denken ingaat, nee, dat behoort niet tot zijn mogelijkheden. Dat vergt namelijk moed. Meer dan vijf minuten.

Terug naar school!

Posted in Woordenaars on 23/08/2011 by Pär Ongeluck

Het is een oud en zelfs voor een schimmige, van uw en mijn centen, dikbetaalde cultuurintendant, onuitroeibaar zeer: de uiterst gebrekkige taalbeheersing bij de overheidsdiensten van deze stad. Dat bewijst ook Evelyn Ghequiere van de sociale dienst van het Kortrijkse OCMW. In haar artikeltje ‘Gezocht: vrijwilliger die mensen helpt bij administratie’ (zie: http://www.kortrijk.be/nieuws/gezocht-vrijwilliger-die-mensen-help-bij-hun-administratie) staat namelijk een draak van een dt-fout: de vrijwilliger moet o.a. nagaan of betalingen op tijd vereffenT worden….. Beschamend, gewoon. Voor diegenen die mij niet willen geloven, hierbij de tekst zoals die er op dinsdagnamiddag nog altijd stond. Met inbegrip van mijn reactie. Benieuwd hoe lang die blijft staan. Maar niet getreurd: mocht het artikel ondertussen aangepast zijn, kunt u in de cache van Google nog altijd het origineel terugvinden.

Gezocht: vrijwilliger die mensen helpt bij administratie

Beeld themadag zorg

Het aantal cliënten (mensen met een vervangingsinkomen, senioren,…) dat geen contacten ‘meer) onderhoudt met familie en/of vrienden, neemt toe. Daarbovenop ondervinden heel wat van deze mensen problemen om hun administratie op te volgen, bv door overlijden van de partner die deze taak in het verleden opnam, door ziekte, onwetendheid, … .  Om te voorkomen dat deze mensen volledig uit de boot vallen, zijn we op zoek naar een vrijwilliger om hen persoonlijk te begeleiden bij eenvoudige administratieve zaken.

Verwacht:

 • Administratief onderlegd zijn; 
 • Op regelmatige tijdstippen (af te spreken) cliënten thuis bezoeken om hen te ondersteunen bij administratieve opdrachten (post sorteren, nagaan of betalingen op tijd vereffent worden, …);
 • U bezit een gezonde portie geduld;
 • Een respectvolle benadering, rekeninghoudend met de eigenheid van elkeen;
 • U bent sociaal en communicatief vaardig;
 • U bent discreet en houdt zich aan de geheimhoudingsplicht;
 • Sporadisch, indien nodig, met de cliënt naar de mutualiteit, de post, het stadhuis, … langsgaan om de gewenste formaliteiten in orde te brengen (nieuwe identiteitskaart afhalen, … ).

Wij engageren ons ertoe om de nodige ondersteuning en begeleiding te bieden. U kan steeds terecht bij een maatschappelijk werker van ons OCMW, die instaat voor de algemene opvolging van de cliënt. 
Daarnaast voorzien wij voor u in een degelijke verzekering, vorming en een attentiebeleid.

Bent u geïnteresseerd?  Wilt u meer informatie?  Neem dan telefonisch contact op met Evelyn Ghequiere, op het nummer 056/24 42 05, of mail naar evelyn.ghequiere@ocmwkortrijk.be

Reacties

<!–

  –><!–

 • –>

  Nagaan of de betalingen op tijd vereffentT worden?!? Blijkbaar heeft er iemand bij de sociale dienst dringend nood aan wat hulp bij het schrijven… Overigens worden rekeningen vereffend en betalingen (al dan niet tijdig) uitgevoerd….

Naast de kwestie.

Posted in Persweeën., Verkeer(d) on 18/08/2011 by Pär Ongeluck

Nu ook Freddy Vermoere van een welverdiende (?!?) vakantie terug is, is het journaille van Het Nieuwsblad weer compleet. Wie dacht of hoopte dat die rustperiode de kwaliteit van het geleverde werk zou ten goede komen, komt bedrogen uit. Zo pleegde Vermoere vandaag, onder de titel ‘Kortrijk heeft meeste gevaarlijke wegen’, een artikel over – juist! – gevaarlijke wegen. (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=H33E5NBL). De titel is licht misleidend omdat die laat vermoeden dat het een werkstuk over de veiligheid op de wegen van de stad Kortrijk betreft, maar dat is het niet. Het gaat namelijk over de wegen in de regio Kortrijk. Dat is iets anders dan de stad Kortrijk maar daar stoort Vermoere zich niet aan. Misschien heeft hij nog wat last van een jetlag en is hij nog ‘en rodage’.

Vermoere begint zijn artikel met: ‘Niet de drukke Antwerpse of Brusselse Ring behoren tot de gevaarlijkste wegen van ons land, maar wel de gewest- en snelwegen in de regio Kortrijk. Kortrijk telt meer ‘zwarte wegen’ dan eender welke andere regio van ons land. Dat blijkt uit een recent onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring over de periode van 2007 tot 2009.’ Erg recent kan je dat onderzoek niet noemen want het gaat over gegevens uit de periode 2007 tot 2009. Dat is al minstens anderhalf jaar geleden. Uit dat onderzoek blijkt evenwel dat het om de snelwegen en gewestwegen van de regio Kortrijk gaat. Dat zijn wegen waar de stad Kortrijk in principe niets over te zeggen heeft…. Toch vindt Vermoere het nodig om enkele plaatselijke notabelen over deze zaak te interpelleren. Idioot en mediageil als ze zijn gaan die helemaal in het verhaal mee.

Dit is typisch lokale journalistiek: de plaatselijke journalist stelt een vraag over een onderwerp dat de stadsgrenzen duidelijk overschrijdt aan een plaatselijk politicus die antwoorden geeft die niet tot zijn bevoegdheid behoren. De partij die wél bevoegd is om iets meer te vertellen over de betrokken wegen is de Vlaamse Minister van Openbare Werken. Maar dat is wellicht te hoog gegrepen voor regiochef Freddy. En dus moet de lezer het stellen met antwoorden van onbevoegden als de Kortrijkse schepen van Mobiliteit, Guy Leleu. Die valt, naar aloude gewoonte, compleet uit de lucht maar relativeert: ‘Sinds ongeveer anderhalf jaar wordt de N50 tussen Kortrijk en Spiere-Helkijn heraangelegd’, aldus Leleu. ‘Het moet een veilige straat worden, met maar twee rijstroken (tegenover drie nu, nvdr.), afgescheiden fietspaden en een busstrook. De eerste heraangelegde kilometers zijn tegen eind september klaar en daarna gaat het de volgende jaren verder.’ Zegt dus de man die over die werken niets in de pap te brokken heeft. “Is een tweevaksweg overigens per definitie veiliger dan een drievaksweg?”, is een voor de hand liggende vraag die de journalist had kunnen stellen maar niet doet.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht maakt Leleu nog dankbaar van de gelegenheid misbruik om het kiesvee een hart onder de riem te steken: ‘Het is ook hoopgevend dat er de volgende jaren een veiliger verkeersplein komt op de R8 en dat ter hoogte van het op- en afrittencomplex met de A19.’ Of deze krakkemikkige zin uit de mond van Leleu komt dan wel aan de pen van Vermoere ontvloden is, is niet duidelijk. Beide zijn heel goed mogelijk. Leleu doet hier alsof hij er persoonlijk voor zal zorgen dat dat verkeersplein er komt, maar niets is minder waar. Het is het Vlaams Gewest die de werken zal uitvoeren en financieren. (Die truc leerde Leleu wellicht van Stefaan De Clerck. Die bouwde zogezegd ook zeven bruggen (waarvan zes gerealiseerd; de zevende zou wel nog eens heel lang kunnen uitblijven. o.a. omdat de stad Kortrijk die zevende brug voor de helft zelf zal moeten betalen) zonder erbij te vermelden dat het Vlaamse Gewest ‘zijn’ bruggen financierde.) Naar al even aloude gewoonte maakte Vermoere daar ook nu geen opmerking over.

Als het artikel van Vermoere de maatstaf vormt voor wat we de komende maanden nog zoal zullen voorgeschoteld krijgen, dan ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Nog meer naast de kwestie lullen, kan bijna niet. Dat geldt zowel voor Leleu als voor Vermoere.

Oververmoeid door mijn slopende agenda.

Posted in Kortrijkse zendelingen, Vlugschriften on 13/08/2011 by Pär Ongeluck

Dat was de titel van een indringend portret van burgemeester Lieven Lybeer dat Freddy Vermoere op 30 april 2011 in Het Nieuwsblad schetste. (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=UU39IN4J). In die periode was de dienstdoende burgemeester eventjes buiten strijd wegens ziekte. In het artikel gaf de burgemeester toe dat hij zich de laatste jaren ‘teveel had laten meeslepen door zijn agenda’. Dat is ook niet zo verwonderlijk voor iemand die in 2010, naast zijn functies als burgemeester van een centrumstad en provincieraadslid, nog eens 30 mandaten, waarvan 12 bezoldigd, op zich neemt…. (zie het Staatsblad van vrijdag jl.). Het kleinste kind beseft dat zoiets gewoon verkeerd moet aflopen. Aan hoeveel van die mandaten zou de burgemeester ondertussen verzaakt hebben? Blijft ook de vraag of het in die omstandigheden überhaupt wel mogelijk is om ook nog maar 1 mandaat behoorlijk uit te voeren.

Omer Vanhee.

Posted in Persweeën. on 11/08/2011 by Pär Ongeluck

Sinds 14 juli heeft Kris ‘Omer’ Vanhee nu al 5 (vijf!) artikels gepleegd over een wedstrijd van Het Nieuwsblad waarbij je een pakket ‘Omer’ van de brouwerij Bockor kunt winnen. Kris startte deze indrukwekkende serie aldus:

‘Beste lezer, In deze zomermaanden gaan we op zoek naar de leukte anekdote van je voorbije vakantie of je vakantie in 2010. De beste verhalen belonen we met een pakket Omer van brouwerij Bockor. Wie wil deelnemen doet het als volgt: 1. je vertelt ons je leukste anekdote van je voorbije vakantie of van die van 2010. 2. je geeft de lezer van deze site nog een leuke informatieve vakantietip. 3. je laat je verhaal lezen door andere lezers van deze site en dus gebruik je de reageerknop om te antwoorden op vraag 1 en 2. 4. als je deelneemt aan de Omerwedstrijd, dan stuur je je anekdote en je informatieve tip ook naar kortrijk@nieuwsblad.be. De gelukkigen krijgen een bevestigingsmail half augustus.’

Ondertussen zijn we bijna half augustus en heb ik van een leuk verhaal geschreven door lezers nog niets gemerkt. Van leuke verhalen geschreven door de huisjournalisten trouwens ook niet. Tot nu toe reageerde er nog niemand…. En dus ondernam ondernemende Kris de laatste twee dagen evenveel pogingen om alsnog wat leuke verhalen bij de lezers los te weken. Inventieve Kris deed dat vandaag met de identieke tekst van 14 juli. Taalfouten inbegrepen. Gisteren?  Dezelfde tekst. Op 16 juli? Idem dito! 15 juli? Nog eens! In totaal dus vijf keer een promotioneel artikeltje gepubliceerd met dezelfde, slecht geschreven tekst. Zou nijvere Kris dan ook vijf keer voor dat ondermaatse schrijfstuk betaald zijn? Er zijn overigens kwatongen die beweren dat Vanhee de hele voorraad Omers zelf achterover geslagen heeft. Maar dat gerucht werd nog door geen enkele onafhankelijke bron bevestigd.

De … journalist van het land.

Posted in Persweeën., Vlugschriften with tags , , , on 10/08/2011 by Pär Ongeluck

Hannes Coudenys uit Kortrijk stopt met zijn site over ‘de lelijkste huizen van het land’. Velen vragen zich af waar de man zelf woont. Kris Vanhee niet in de laatste plaats. Check morgen de site van Het Nieuwsblad (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLKVA_20110810_004), zie zijn woning (die van Hannes Coudenys) en geef je commentaar op de journalistieke kwaliteiten van Vanhee!!

Ondertussen heeft Vanhee een tweede artikel gepubliceerd, getiteld ‘Het huis van Hannes Coudenys’. Mét foto! (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLKVA_20110811_001) Ik hoop voor Vanhee dat de architect van het huis van Hannes het nu niet in zijn hoofd haalt om een schadevergoeding te eisen wegens de publicatie van één van zijn werken, zonder zijn toestemming en daarnaast ook nog eens de moedwillige aanval op zijn reputatie…

Met zijn twee artikeltjes bevestigt Vanhee nog twee zaken: 1) dat hij geen snars begrepen heeft van wat het opzet van de blog van Hannes Coudenys was. Ik betwijfel zelfs of hij die ooit bezocht heeft. En 2) hoe men in Vlaanderen, en Kortrijk in het bijzonder, met kritiek omgaat: hier speelt men niet op de bal maar op de man.

De artikels van Vanhee zijn vooral exemplarisch voor het niveau waarop hier journalistiek wordt bedreven. Wat het absolute nulpunt is voor Kelvin, is Vanhee voor de journalistiek. Lager kan gewoon niet.

Ten behoeve van Hannes Coudenys en anderen wil ik hier ook nog wijzen op een uitspraak van de rechter in Hof van Beroep in Gent die oordeelde dat bloggers een soort journalisten zijn en hij zichzelf daarom dus onbevoegd diende te verklaren. Omdat persmisdrijven door het Hof van Assisen worden behandeld. In de praktijk komt het er echter op neer dat zo’n zaken als die van Hannes (zelden of) nooit voor het Hof van Assisen komen. Hannes hoeft zijn blog dus helemaal niet van het internet te halen…. Alle aanvallen van architecten en ‘journalisten’ ten spijt.

Noot: de link naar het tweede artikel van Vanhee, ‘Het huis van Hannes Coudenys’ werkt niet meer. Het artikel werd door de redactie van de krant verwijderd. (Uit schrik voor een rechtszaak vanwege een misnoegde architect/bewoner?). Het artikel is wel nog altijd te vinden in de cache van Google (zie: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EiOBhF7nkbkJ:www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx%3Farticleid%3DBLKVA_20110811_001+het+huis+van+Hannes+Coudenys&cd=2&hl=nl&ct=clnk&gl=be&client=firefox-a&source=www.google.be). Helaas is het artikel ondertussen ook uit de cache van Google verdwenen.