Archief voor augustus, 2010

West-Vlaamse rekenwonderen.

Posted in Persweeën., writers blog on 31/08/2010 by Pär Ongeluck
Je denkt misschien dat overschrijven het makkelijkste onderdeel van de journalistiek is maar niets is minder waar. Overschrijven is geen kattenpis. Zo kreeg de redactie van Het Nieuwsblad deze week nog een persmededeling met cijfers op de lessenaar. Van Michèle Hostekint (sp.a) deze keer. Over subsidies voor sociale woningbouw. “Aha!”, dacht de kopiist, “dit is spek voor mijn bek!” en graaide het mailtje onder de neus van zijn verbouwereerde collega’s weg. Enkele uren later zat hij achter zijn laptop op zijn artikel te zwoegen. In West-Vlaanderen komen er zo’n 250 nieuwe woningen bij voor een totaalbedrag van 32 miljoen euro. “Niet interessant”, dacht de overschrijver, “ik moet meer ‘couleur locale’ hebben. – Ha, dit lijkt mij wel wat: ‘5,3 miljoen euro subsidies voor meer dan 50 nieuwe woningen in Zuid-West-Vlaanderen’, zo las hij nog in de persmededeling van Hostekint. ‘Voor zes projecten in Zuid-West-Vlaanderen’. – “Prachtig! Prachtig! Leuk ook van die Hostekint dat ze er meteen die projecten bijvoegt: 10 koopwoningen en 13 garages in de Schakeldries in Heule, een project dat al aansleept van 2003 en goed is voor 1.242.728 euro subsidie. Voor de renovatie van 5woningen in Avelgem wordt 257.298 euro uitgetrokken. In Ons Dorp in Menen kunnen de werken aanvatten voor de renovatie van 8woningen in de Nieuwe Tuinwijk (757.883 euro). Voor de renovatie van appartementsblokken en gevels in de Beekstraat, Zevenkaven, Westakker en Sint-Amandusdreef in Gullegem wordt eveneens 473.982 euro aan subsidies vrijgemaakt. En toen was zijn artikel klaar voor publicatie…..

De aandachtige lezer zal waarschijnlijk opgemerkt hebben dat het aantal nieuwe woningen in het Nieuwsblad-artikel zeker geen 50 is. Eigenlijk gaat het maar over 10 nieuwe woningen in Heule. Een rekenfoutje dat de verslaggever wel vaker maakt. Waar zijn die andere 40 woningen dan naartoe? Voornamelijk naar Poperinge en Roeselare, eigenlijk. Ze zullen het graag horen daar, dat ze nu tot Zuid-West-Vlaanderen gerekend worden! Ook de vermelde bedragen zijn niet helemaal juist. Hostekint had het over ‘meer dan 5,3 miljoen maar wie de bedragen in het artikel optelt komt tot de som van 2.731.841 euro. Een ‘foutje’ van ongeveer 2,5 miljoen euro…..

Wie dacht dat de verslaggever van Het Nieuwsblad de enige journalist is die het wat moeilijk heeft met cijfers vergist zich deerlijk. In verband met hetzelfde onderwerp blokletterde de Krant van West-Vlaanderen op 26 augustus nog dat ‘de komende 10 jaar het sociale woningenaanbod in onze provincie met 43.000 extra huurwoningen, 21.000 koopwoningen en 1.000 kavels uitgebreid. (BV). De Coene, Maddens en de complete bouwsector zullen in hun nopjes zijn als ze dit lezen. Helaas zijn de aangehaalde cijfers de cijfers voor het hele Vlaamse land…. Ik denk dat ‘BV’ staat voor ‘Bezopen Verslaggever’….

Advertenties

Het schrijverken.

Posted in Persweeën., writers blog on 30/08/2010 by Pär Ongeluck

Dat ik de officiële Kortrijkse pers niet hoog inschat is een open deur intrappen. Die onvrede met het gebrekkig functioneren van het plaatselijke schrijversgild ligt trouwens mede aan de basis van het ontstaan van deze blog. In Kortrijk is er maar één echte zekerheid: de informatie die via de officiële persorganen door de geaccrediteerde ‘journalisten’ wordt verspreid is doorgaans onvolledig en zelfs onjuist. Wie eventueel ambities in de Kortrijkse journalistiek koestert dient zich dan ook goed te realiseren dat de alhier geldende morele gedragscode volkomen afwijkt van wat er op de schoolbanken of in allerhande cursussen wordt gedoceerd. Ten behoeve van de aspirant-journalist volgende bedenkingen.

De Kortrijkse journalist zoekt zelf geen informatie op. Nee, hij schrijft op wat anderen hem mededelen. Dat betekent dat hij godganse dagen op zijn luie krent zit – eventueel met een goed glas erbij – en afwacht wat er hem in de schoot wordt geworpen om dat vervolgens – al dan niet bewerkt, maar meestal dus niet – in een krant onder zijn eigen naam te publiceren. Dat overschrijven beperkt zich niet tot overlijdensberichten maar deint uit over alle domeinen van het maatschappelijk leven. Van de wieg tot het graf, zeg maar. Tot de kerntaak van de Kortrijkse journalist behoort zo het overschrijven van folders allerhande, affiches, persmededelingen van politice, bedrijven en organisaties allerhande.

De Kortrijkse journalist heeft verder een uiterst brede kijk op de wereld maar houdt zich, indien mogelijk, uitsluitend onledig met het registreren van futiliteiten als daar zijn verloren gelopen en teruggevonden hondachtigen, geamputeerde hondentengels, inbraken, botsende fietsers, handtassendiefstallen, overlijdensberichten, goedkoop televisie-amusement en ga zo maar door. Politieke berichtgeving hoort daar niet bij. Tenzij het over het kleinmenselijke aspect gaat, uiteraard.

Wat de Kortrijkse journalist NOOIT – en laat dit een wijze raad zijn voor diegenen onder de lezers die zich tot de stiel zouden geroepen voelen – wat de Kortrijkse journalist dus NOOIT mag doen – en ook niet doet – is zijn informatiebronnen op hun juistheid controleren. Dat is gewoon ‘not done’. Informatie is informatie en die dient om overgeschreven te worden. Punt. Op dat vlak worden er in Kortrijk nooit concessies gedaan. Weze het de burgemeester, een gemeenteraadslid, een minister, een parlementslid, een politieman, een centrummanager, een schepen of nog een andere hondendrol, het maakt de Kortrijkse journalist niet uit: wat hem wordt verteld dat schrijft hij op en publiceert hij voor waar. Zonder meer. Dat bespaart de journalist een hoop overbodig onderzoekswerk. Overbodig want de lezers worden verondersteld alles te slikken.

Archetype van de Kortrijkse broodschrijver en hoe die zich van zijn taak kwijt is natuurlijk Kris Vanhee. Deze man heeft, helemaal op zijn eentje, de standaard voor de Kortrijkse journalistiek gezet. Vanhee is ‘hors catégorie’, zoveel is zeker. Het dient evenwel gezegd dat zijn gewaardeerde collega, Freddy Vermoere, hem tegenwoordig aardig naar de kroon steekt.

Zo schreef Vermoere niet zo lang geleden nog een stukje over de prijs van de woningen in Kortrijk. Dat had Philippe De Coene, gemeenteraadslid en parlementariër, hem toegeschoven. Een parlementair medewerker van De Coene – Bruno Craeynest – had namelijk één en ander uitgevlooid in verband met de verkoopprijzen van woningen in Kortrijk en dat allemaal mooi in een rapportje gegoten. Waarom een parlementair medewerker zich bezighoudt met lokale problemen is mij een raadsel, maar daar gaat het nu niet om. De conclusie van het onderzoek van Craeynest en De Coene loog er niet om: woningen in Kortrijk zijn te duur voor jonge gezinnen en dus vluchten die de stad uit. En dus schreef Vermoere – de bovenvermelde ‘richtlijnen voor de Kortrijkse journalist’ indachtig – in de krant van woensdag 18 augustus: ‘Woning in Kortrijk te duur voor jonge gezinnen’. “De Coene heeft het gezegd en dus is het waar”, moet Vermoere gedacht hebben en controleerde, geheel volgens de rijke traditie van de Kortrijkse pers, de gegevens van De Coene niet. Walter Maes deed dat op zijn blog ‘Het verdriet van Kortrijk’ wel en plaatste enkele vraagtekens bij de cijfers van De Coene. Medewerker Craeynest had voor zijn onderzoek immers gebruik gemaakt van de gevraagde verkoopprijzen en daar wringt het schoentje: je krijgt niet wat je vraagt. Dat bleek duidelijk uit de cijfers van het ministerie van Economische Zaken over de gerealiseerde verkoopprijzen in het eerste semester van 2010. Volgens het onderzoek van Craeynest-De Coene bedroeg de prijs van een woning (niet: appartementen, villa’s en landhuizen) in Kortrijk 251.621 euro terwijl dat volgens Economische Zaken maar 148.969 euro was. Een merkwaardig groot verschil. Kortrijk is volgens die cijfers zelfs één van de goedkoopste steden van West-Vlaanderen, zelfs van heel Vlaanderen. Dat jonge gezinnen omwille van de prijs Kortrijk ontvluchten is dan ook een serieuze misvatting. Een misvatting die natuurlijk ook door Vermoere in zijn krant overgenomen werd. Overigens stelt De Coene zich niet de vraag waar die jonge gezinnen uit Kortrijk dan wel naartoe trekken. (Het merendeel van die uitwijkelingen blijft wel in de buurt hangen). Omwille van de prijs in ieder geval niet naar de buurgemeenten want daar zijn de koopwoningen allemaal – een uitzondering daargelaten – nog duurder. Als jonge gezinnen Kortrijk mijden als vestigingsplaats – er zelfs wegvluchten – dan moet er wel heel veel verkeerd zijn aan het wonen in deze stad want de prijzen van de woningen zijn hier een pak lager dan in de wijde omtrek. Als de prijs het enige criterium was, is het zelfs een godswonder dat niet half Vlaanderen hier aanspoelt!

Het is overigens maar zeer de vraag of die stadsvlucht van jonge gezinnen wel een typisch Kortrijks fenomeen is, zoals Decoene – en bijgevolg ook Vermoere – beweert. Waar we in Vlaanderen overal mee te maken hebben is een verouderende bevolking. Decoene vergeet dat nogal makkelijk. En Vermoere zoekt het zeker zelf niet op, zoveel is wel zeker. Ten behoeve van de lezer eens wat cijfers opgezocht over de grijze druk in de centrumsteden. De grijze druk is de verhouding tussen zestigplussers en de leeftijdsgroep tussen 20 en 59 jaar. Die is in Kortrijk altijd al behoorlijk hoog geweest. In 1991 was dat 39,55%. In 2008 was die al opgelopen tot 50,08%. In 1991 stond Kortrijk daarmee op de derde plaats. Een plaats die het in 2008 nog altijd bekleedde. Veel is er in die bijna twintig jaar dus niet veranderd. Twee Vlaamse centrumsteden slaagden er wel in om een daling van de vergrijzing te realiseren: Leuven en Mechelen. Niet toevallig zijn dat twee steden die op een behoorlijk korte afstand van Brussel liggen. Waar beter betaalde jobs voorhanden zijn. Jonge, kapitaalkrachtiger gezinnen trekken dan ook naar die steden. De keuze van een woonplaats heeft mijns inziens veel te maken met de nabijheid van goedbetaald werk. En op dat vlak heeft Kortrijk nu eenmaal weinig te bieden. Het Kortrijks stadsbestuur heeft er met het Gouden Kalf zelfs alles aan gedaan om in slechtbetaalde jobs te investeren!

De prijs van de woningen wordt bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. Een klein aanbod en een grote vraag stuwen de prijs omhoog; een groot aanbod en een lage vraag haalt de prijs omlaag. De vraag naar koopwoningen is in Kortrijk blijkbaar beduidend lager dan het aanbod. (Volgens De Coene en Craeynest is de prijs echter hoger in Kortrijk dan in andere steden. Dat is dus helemaal niet waar!) Wat nog niet betekent dat de prijs in Kortrijk van de woningen niet te hoog is. Het lijkt mij waarschijnlijker dat er in Kortrijk ook iets scheelt aan het aanbod. De kwaliteit van de woningen, bijvoorbeeld. Misschien moeten parlementair verkozen De Coene en zijn parlementair medewerker daar maar eens een studie over maken en zich niet beperken tot navelstarend mijmeren over ‘hun’ Kortrijk. Het aanbod van nog net betaalbare eengezinswoningen bestaat in Kortrijk al te vaak uit te kleine woningen met heel lage woonkwaliteit zonder garage en zonder tuin, die eerst een grondige (en dure) renovatie moeten ondergaan voor ze echt bewoonbaar kunnen worden genoemd. Maar ook dan blijven het kleine woningen zonder tuin en garage. Jonge gezinnen kiezen er dan ook makkelijker voor om iets meer te betalen voor een kwalitatief betere woning met garage en tuin in een slaapgemeente, waar de panden ook ruimer bemeten zijn.

Ik vermoed dat er nog een andere factor meespeelt in de prijsvorming: de ligging van Kortrijk. De Clerck mag dan wel beweren dat Kortrijk deel uitmaakt van de driehoek Lille, Tournai, Kortrijk, daarom is het nog niet zo dat dit gebied ook een aaneengesloten eenheid vormt. Lille en Tournai zijn Franstalige steden terwijl Kortrijk tot nader order nog altijd een Nederlandstalige stad is. Die onzichtbare taal- en cultuurgrens is een feit en vormt een bijkomend obstakel dat verhindert dat jonge gezinnen uit de wijde omgeving richting Kortrijk trekken. Datzelfde fenomeen is ook mede-verantwoordelijk voor de lagere prijzen in andere streken als Poperinge en Ieper. Aan de andere kant van het land zorgt de culturele eenheid tussen Vlaanderen en Nederland dan weer juist voor een stijging van de prijzen.

Tenslotte heeft Kortrijk nog altijd een ernstige achterstand op het vlak van sociale woningbouw. ‘Kortrijk’ en ‘sociaal’ gaan nu eenmaal niet door één deur. Kortrijk is een stad van omhooggevallen middenstanders en die hebben een bloedhekel aan de plebejers uit de sociale woonwijken. Dat uit zich ook in de sociale woningbouw: in Kortrijk wordt sociale woningbouw stiefmoederlijk behandeld en zit ook versnipperd over tal van initatieven. Deze verdeel-en-heerspolitiek is een doelbewuste strategie van de zogezegd christen-democratische meerderheid die deze stad al tientallen jaren in een houdgreep heeft. Een ietwat journalist zou op dat vlak heel interessant onderzoek kunnen doen maar we bevinden ons natuurlijk in Kortrijk waar het stellen van vragen niet tot de journalistieke geplogenheden behoort…..

De Goed Nieuws-show.

Posted in Het Gouden Kalf on 26/08/2010 by Pär Ongeluck

Volgens een artikel in Het Nieuwsblad van gisteren heeft het Gouden Kalf ondertusen al de kaap van 3 miljoen koopzuchtigen gerond. Dat is toch wat manager Desmeytere van het winkelcentrum beweert. En wat verslaggever Vanhee bijgevolg dus ook noteert. Desmeytere moet zelfs niet eens de moeite meer doen om de journalist met argumenten te overtuigen. Wat hij zegt staat immers boven elke verdenking verheven. Een manager liegt niet. Nooit! Zoveel is wel zeker. Met die drie miljoen bezoekers overtreft het Gouden Kalf zelfs in ruime mate de stoutste verwachtingen die de vastgoedgiganten indertijd hanteerden om hun project aan de Kortrijkse bestuurslui te slijten. Als er nu al drie miljoen bezoekers zijn dan komen we straks – volgens een eenvoudige regel van drie die zelfs voor Kortrijkse journalisten uitvoerbaar moet zijn – op 7,2 miljoen bezoekers. Minstens! Want de betere maanden voor shoppingcentra moeten eigenlijk nog komen. Volgens de Desmeytere-telling komen we dan waarschijnlijk op jaarbasis uit op iets tussen de 10 en de 12 miljoen bezoekers. Er zijn nu trouwens al een pak meer bezoekers dan in het Waaslandshoppingcenter in Sint-Niklaas, dat 30% groter is, 60% meer winkels heeft en waar de parking veel ruimer en bovendien gratis is. Geen journalist in Kortrijk die zich daar echter vragen bij stelt….

Vanhee had natuurlijk ook achteraf de bedenking kunnen maken: “hoe weten ze nu toch dat er al drie miljoen bezoekers zijn?” Helaas voor de lezer behoort het stellen van vragen niet tot de basisuitrusting van de journalist. Nee, de journalist noteert en publiceert. Zo verdient hij zijn brood. Er zijn moeilijker stielen denkbaar, me dunkt. Maar soit. Het staat de lezer vrij zelf enige vragen te stellen bij dergelijke berichtgeving. Zo zal hij misschien opmerken dat drie miljoen bezoekers op vijf maanden tijd gemiddeld zeshonderdduizend bezoekers per maand betekent. Gerekend aan 25 openingsdagen per maand zouden dat er een goeie 23.000 per dag zijn. Als het winkelcentrum 10 uur per dag open is dan komt dat neer op een aanhoudende stroom van 2300 bezoekers per uur. Zo gaat dat natuurlijk niet. De ochtenduren is het altijd veel slapper wat bezoekers betreft. Om dan nog aan een gemiddelde van 2300 shoppers per uur te komen moeten er in de namiddag dan ineens veel meer mensen binnenstromen. Zoveel dat het winkelcentrum in de namiddag eigenlijk niet meer toegankelijk is. De realiteit is wel eventjes anders….. Shoppen is ook geen activiteit die je op een drafje doet. Nee, het is een soort vrijetijdsbesteding waarbij het subject gedwongen wordt om zoveel mogelijk impressies van zoveel mogelijk objecten in zich op te nemen om zich die vervolgens aan te schaffen. Omwille van de beperkingen van de menselijke geest mag dit soort vrijetijdsbesteding dus niet te snel verlopen. Te snel zou voor de aanbieders van de objecten immers betekenen dat de potentiële kopers het één en ander over het hoofd zouden kunnen zien en dat zou dan weer slecht voor de verkoop zijn. Nee, shoppen moet op een voldoende rustige manier geschieden. Een verblijf in een shoppingcentrum duurt dan ook doorgaans makkelijk enkele uren. Een toestroom van 2300 bezoekers per uur – in de realiteit moeten dat er in de namiddag een pak meer zijn – zorgt er dan voor dat tijdens de koopspits het winkecentrum afgeladen vol zit en er zelfs bezoekers moeten geweigerd worden. Vreemd genoeg is dat enkel tijdens het opiningsweekend gebeurd…. “Zou er misschien iets mis zijn met de manier van tellen van Desmeytere?” is de onvermijdelijke vraag die zich dan ook bij de kritische lezer opdringt. “Zou het kunnen dat Desmeytere die bezoekersaantallen uit zijn duim zuigt? Of telde Desmeytere misschien ego’s? Hoe worden die bezoekers eigenlijk geteld? En door wie? Tellingen door organisatoren zijn trouwens nog nooit echt betrouwbaar gebleken. Toch worden de cijfers van Desmeytere zonder kanttekeningen in de krant overgenomen en voor waar verkocht…..

Als dat Gouden Kalf dan toch zo’n succes is waarom geven de initiatiefnemers dan geen uitleg bij hun manier van tellen? Moet de lezer zomaar voor waar aanvaarden wat hen door Desmeytere wordt verteld? Heeft men misschien iets te verbergen? Als het Gouden Kalf dan toch zo’n fenomenaal succes is waarom ziet men zich dan verplicht om bijna wekelijks met allerlei evenementen uit te pakken?!? Of is het Gouden Kalf dan misschien toch niet zo’n hoogvlieger als men ons wil laten geloven? Wat heet overigens succes?!? Meer zelfstandige ondernemers? (De leegstand in de stad laat iets anders vermoeden) Meer tewerkstelling? (De werkloosheid is niet noemenswaardig afgenomen) En als het winkelwalhalla in het centrum van Kortrijk dan toch zo’n succes is, hoe komt het dan dat de parkings niet méér volzet zijn dan voorheen?!?” Allemaal vragen die de lezer van een krant zich misschien stelt maar waar hij in zijn krant nooit een antwoord op krijgt. Ook nooit zal krijgen. Omdat de journalist zich nooit vragen stelt. Omdat de broodschrijver wordt betaald om een Goed Nieuws-show te brengen. Het werkelijk trieste aan dit hele verhaal is dan ook niet alleen het schaamteloze liegen door de initiatiefnemers van het project zelf als wel de volkomen kritiekloze benadering in de berichtgeving errond.

Onthutsend.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 23/08/2010 by Pär Ongeluck

‘De buit was onthutsend’, schreef Vanhee, naar aanleiding van een politierazzia in de Zwevegemsestraat, vrijdagnacht. De buit bestond volgens de verslaggever uit, hou je vast, een gestolen fiets en drugs in een auto! Wat een buit, zeg!  Als de politie overdag dezelfde razzia zou doen zou de ‘buit’ ongetwijfeld tig keren groter zijn. Of zijn ze nu werkelijk zo stom te denken dat drugshandel enkel in de nachtelijke uren geschiedt?!? Die drughandelaars weten nu trouwens met zekerheid dat ze hun activiteiten misschien beter overdag ontplooien. De politie zal zich er wel voor hoeden om overdag, in de buurt van het Gouden Kalf, een razzia te houden! Dat zou slecht zijn voor het imago van het winkelcentrum…. Ach, het is toch allemaal zo amateuristisch en doorzichtig dat het bijna pijn doet aan de ogen als je het leest.

‘Onthutsend’ is dat zowel de pers als de politie en de gerechtelijke diensten bijna uitsluitend oog hebben voor de meest zichtbare vormen van criminaliteit: verkeersovertredingen, druggebruik, inbraak, diefstal en dies meer. Ingewikkelder en meer verborgen vormen van (vooral witteboord)criminaliteit blijven buiten schot wegens te moeilijk of niet sensationeel genoeg. Of omdat er teveel ‘nette’ burgers bij betrokken zijn.  Met dergelijke onderzoeken ‘scoren’ politie en het gerecht ook  niet en de journalisten….ach, ja, dat zijn ook maar journalisten. Veel moet je van hen – een uitzondering daargelaten niet verwachten.

‘Onthutsend’ is voor alles het passende adjectief om de gebrekkige kwaliteit van de verslaggeving in de (plaatselijke) pers mee te beschrijven. Die valt namelijk opvallend vaak te betrappen op de verspreiding van onvolledige of zelfs ronduit onjuiste informatie. Die journalisten pennen enkel neer wat gemakkelijk en voor de hand liggend is of waar ze geen enkele moeite moeten voor doen. De betaling is voor hen toch dezelfde. En dus kliederen ze hun blaadjes maar vol met nutteloze faits-divers. Een mens wordt er soms onthutsend moedeloos van….

Spijbelen.

Posted in Vlugschriften on 20/08/2010 by Pär Ongeluck

Volgens een artikel in Het Nieuwsblad van vandaag wil stad Kortrijk het aantal spijbelaars onder de schoolgaande jeugd aanpakken. Met 259 waren ze vorig schooljaar volgens de telling van het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Blijkbaar hebben ze bij de politiezone Vlas niet al te veel vertrouwen in die telling of zitten ze gewoon wat om werk verlegen, want, zo zegt Pol Verhaeghe, bevoegd voor jeugdcriminaliteit (!) binnen de politiezone: “dat zullen we doen door ervoor te zorgen dat die afwezigheden geregistreerd worden.” “Wat je zelf doet, doe je beter.”, zo moeten ze bij de doe-het-zelf-politie van Kortrijk denken. En twee keer registreren is beter dan één keer.

Om een dieper inzicht te verwerven in de zielenroerselen van de spijbelende aspirant-delinquenten doet de cel jeugdcriminaliteit er goed aan eens bij de grote broers te rade te gaan. Die zullen hen het aloude adagium ‘woorden wekken, voorbeelden strekken’ in herinnering brengen en dat ook met voorbeelden weten te larderen. Wat moeten die jeugdige spijbelaars bijvoorbeeld niet denken van de gemeenteraadsleden van hun stad? Die gemeenteraadsleden hebben zichzelf vrijwillig voor de taak aangeboden maar spijbelen dat het een lieve lust is. Het is zelfs zo erg dat de gemeenteraad het laatste jaar geen enkele keer voltallig was. Het jaar daarvoor trouwens ook niet. En het jaar daarvoor al evenmin. Met alle respect, maar dat kan zelfs van het zesde metaal niet gezegd worden! En die zijn daar dan nog niet uit vrije wil!  Sommige van de meest in het oog springende sujetten in die gemeenteraad schoppen het met al hun absenteïsme tot schepen, ja, zelfs tot minister! Het absenteïsme in de gemeenteraad is stukken hoger dan in om het even welk klaslokaal maar geen persmuskiet die daarover bericht. Kan je het jonge volkje in de gegeven omstandigheden dan nog kwalijk nemen dat zij af en toe eens een baaldag nemen? Nee, toch! Woorden wekken, voorbeelden strekken. Zo is het!

Sekstoerisme in Kortrijk.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 10/08/2010 by Pär Ongeluck

Net als die andere grootsteden Manilla, London, Parijs, Amsterdam, Boedapest, Mexico-City, Berlijn, Moskou en Bangkok, heeft ook de stad Kortrijk een uiterst verdorven en duistere zelfkant. Zo is het een publiek geheim dat in de Doorniksestraat alhier de seksuele uitbuiting van kinderen welig tiert. Dat vormt al langer een doorn in het oog van onze brave burgers maar, geef toe, de gedragsdragers en de politie van deze stad willen of kunnen de situatie al lang niet meer aan. Gelukkig beschikken we in Kortrijk, in de persoon van Kris Vanhee, over een onverschrokken onderzoeksjournalist die deze mensonterende praktijken genadeloos en met gevaar voor eigen lijf en leden, aan de kaak durft te stellen. Zo schreef hij vandaag, in Het Nieuwsblad, nog een allesonthullend artikel, getiteld ‘Actie tegen sexuele uitbuiting’. De ondertitel loog er ook niet om: ‘The Body Shop en ECPAT roepen seksuele uitbuiting van kinderen een halt toe in de Doorniksestraat in Kortrijk.’ Voila, zie! Tot hier en niet verder! Ongezouten en recht voor de raap! Zo kennen we Kris.

Blijkbaar is Vanhee echter niet zo zeker van de juiste schrijfwijze van ‘seksueel’ want de ene keer heet het ‘sexueel’ en de andere keer ‘seksueel’ te zijn – of misschien is dit niet meer dan een uiting van twijfel over zijn eigen, seksuele, identiteit – maar daar gaat het nu niet om. Belangrijk is dat Vanhee, de éminence grise van de Kortrijkse onderzoeksjournalisten, verder blijft berichten over deze en andere mistoestanden die onze stad zo ontsieren. Doe zo voort, Kris! Kortrijk rekent op u!